Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nové Město - CZ052.3602.5205.106399 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nové Město

Číslo obce PRVKUK 106399
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.106399
Kód obce 570494
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.106399.01 Nové Město 10639 106399

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nové Město leží cca 22 km západně od Hradce Králové a cca 3 km jihovýchodně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 220 – 230 m n.m. Obec má 412 trvale bydlících obyvatel a  50 přechodně bydlících rekreantů. V obci se nachází  156 domů, z toho je  100 obydlecných. Severní částí obce prochází hlavní silniční tah – silnice I.třídy – Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou – Poděbrady.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, VAK a.s. Hradec Králové, 2018
Příloha č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. (hlášení do ISPOP), 2017
předběžná analýza vedení kanalizační sítě
Žádost o změnu PRVK KHK, Nové Město, PROIS a.s., 2/2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Město Trvale bydlící - - - 412 430 465 500
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 462 480 515 550

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nové Město 387 418 420 413 401 405 406 409 414 421 416 417 388 391

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Město - - - 268 286 321 356

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 42 46 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 46 51 56 61
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,98 42,14 46,29 50,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,94 40,98 45,03 49,07
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,79 23,07 25,34 27,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 16,15 17,92 19,69 21,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,04 1,15 1,27 1,38

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod Nové Město o celkové délce 3,701 km. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové,a.s.,  provozovatelem Královéhradecká provozní a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou, který je posílen v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-706396-48172898-1/1
IČPE: 5205-651800-48172898-1/1-27461211
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Jako zdroj vody skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou jsou využívány zdroje Třesice – Písek. Odtud je voda čerpána do úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou (v Palackého ulici) a zní je dále čerpána do vodojemu Chlumec nad Cidlinou - 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). V současné době je vodovod Chlumec posílen řadem DN 200 mm ve směru od Nového Bydžova z vodojemu Prasek, přes obec Zachrašťany.
Tlakové poměry v obci jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3(257,20/262,60 m n.m.). Úroveň hydrostatického tlaku odpovídá cca 0,37 – 0,27 MPa.
Hlavní zásobní řad DN 200 mm do Nového Města je vybudován z vodojemu Chlumec ve směru na Káranice. Odbočením je napojeno Nové Město a Písek, dále Klamoš a Štít. V zástavbě jsou vybudovány rozvodné řady DN 150, DN 100 a DN 80 mm, které jsou situovány v podstatě ve všech komunikacích.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním plynným chlorem ve Chlumci nad Cidlinou.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Obyvatelé neodebírající vodu z veřejného vodovodu využívají vlastní studně, kvalita vody je vyhovující.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV Chlumec nad Cidlinou (zdroj Třesice-Písek). U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Město - - - 0 0 465 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Město - - - 0 0 465 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,40 29,35 31,30 33,25
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,58 8,11 8,65 9,19
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která na 10 místech vyúsťuje do melioračního odpadu, který protéká obcí a zaúsťuje do Starovodského potoka. Tento odpad je v prostoru u silnice I.třídy Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou zatruben na délku cca 60 m. Část obce směrem k Hradci Králové má dešťovou kanalizaci vyústěnou do silničního příkopu. Do této kanalizace jsou vypouštěny splaškové vody z části předčištěné v septicích a jímkách. Obyvatelé dále využívají DČOV. Podle „Studie odkanalizování obcí okresu Hradec Králové“ zpracované v roce 1998 firmou Envicon HK nemá obec kanalizaci v dobrém stavebně technickém stavu. Obec má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, čj. 11376/ŽP1/Ruc/2007, jehož platnost byla dne 30.4.2014 prodloužena. Obec též podává hlášení do ISPOP.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu že stávající kanalizace nevyhovuje vodohospodářským předpisům na jednotnou kanalizaci, doporučujeme v obci realizovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci, s tím že stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.
 
V obci je možnost realizovat gravitační kanalizaci, přečerpávání splaškových vod bude realizováno pouze pro překonání nepříznivých výškových poměrů. Trasy jednotlivých stok budou vedeny v souběhu se stávající kanalizací, aby bylo možno co nejjednodušeji přepojit stávající domovní přípojky a poté zrušit stávající septiky a jímky (napojení musí být přímo do nové kanalizace).
 
Veškeré splaškové vody budou novou sítí splaškové kanalizace svedeny směrem na sever k trati ČD, kde bude vybudována nová ČOV (s kapacitou cca 800 EO). Sloužit bude jak pro Nové Město, tak pro obec Písek. Vypouštění přečištěných odpadních vod se z této lokální čistírny odpadních vod navrhuje do blízkého potoka. Ostatní návrh kanalizačních stok zůstává zachován.
 
V současné době je zpracováván nový Územní plán obce, předpokládá se jeho vyhotovení v roce  2020. Předpoklad dokončení vystavby nové kanalizace je před rokem 2025. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 21,589 mil. Kč.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nové Město 0,0 21 589,1 21 589,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nové Město - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva