Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nechanice - CZ052.3602.5205.102474 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nechanice

Číslo obce PRVKUK 102474
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.102474
Kód obce 570451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.102474.01 Nechanice 10247 102474

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Nechanice leží cca 12 km severozápadně od Hradce Králové mezi komunikací Hradec Králové – Nový Bydžov a řekou Bystřicí v nadmořských výškách cca 238 – 256 m n.m. Město leží uprostřed spojnice mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. Město má cca 1390 trvale bydlících obyvatel.  
Územní plán předpokládá mírný rozvoj města.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Nechanice
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán obce Nechanice
Podklady Vododovy a kanalizace Hradec Králové, a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nechanice Trvale bydlící - - - 1 390 1 390 1 400 1 400
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 1 394 1 394 1 404 1 404

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nechanice 2312 2278 2269 2275 2271 2273 2304 2317 2340 2329 2348 2348 2349 2376

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nechanice - - - 1 161 1 161 1 171 1 171

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 137 137 137 138
Maximální potřeba vody m3/den - - - 191 192 192 193
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 107,13 107,39 107,64 107,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 94,77 95,00 95,22 95,45
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 65,15 65,31 65,46 65,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 29,62 29,69 29,76 29,83
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,36 12,39 12,42 12,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Nechanice má vybudován veřejný vodovod.
Tento vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Území je napojeno přímo z vodovodu Nechanice hlavním zásobovacím řadem severním směrem o profilu DN 150 mm.
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3 (309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba města je v tlakové úrovni redukční šachty Nechanice.
Severovýchodním směrem od Nechanic pokračuje větev – propojení Máslojedy – DN 150 mm, která zásobuje Sobětuš, Třesovice, Mokrovousy apod.
V území jsou vedeny rozvodné řady DN 150 a 110 mm, ze kterých jsou zásobovány místní části. Tůně, Suchá, Nerošov a severně mimo zájmové území Pšánky.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení Vlastníkem vodovodu je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nechanice - - - 1 390 1 390 1 400 1 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nechanice - - - 1 390 1 390 1 400 1 400

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 104,67 104,92 105,17 105,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 39,88 39,95 40,02 40,09
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 29,75 29,82 29,89 29,96
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 11,34 11,36 11,39 11,42

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudována jednotná kanalizační síť, která je svedena směrem na západ za město, kde je realizována čistírna odpadních vod s kapacitou 2025 EO. V jižní části města Nechanice je zrealizována splašková kanalizace s čerpací stanicí, která odvádí odpadní vody do stávající jednotné kanalizace.Tato kanalizační síť odvodňuje 100% města. Ve východní části města je napojení jednotné kanalizace Lubno. Toto napojení je provedeno pomocí výtlaku z Lubna, který se napojuje do stávající kanalizační sítě Nechanic.
V západní části města je napojena splašková kanalizace Staré Nechanice. Toto napojení je provedeno pomocí výtlaku.
V severovýchodní části města je napojen výtlak z obcí Tůně, Suchá a Komárov, kde je zrealizována splašková kanalizace.
  
Nová ČOV je na západě města u řeky Bystřice. Kapacita této mechanicko - biologické ČOV činí 2025 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěné do Bystřice v průměrném množství 308,8 m3/den, tj. 3,6 l/s .
Tato čistírna odpadních vod plní veškeré parametry na čištění a likvidaci odpadních vod.
Vlastníkem kanalizace a ČOV je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a bude prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.
Dále bude v budoucnu napojena na kanalizaci ze severovýchodní části obec Sobětuš, kde je plánována výstavba splaškové kanalizace.
 
Z jižního směru navrhujeme (po r. 2020) napojení obce Kunčice na stávající kanalizační síť Nechanic a na ČOV Nechanice. ČOV Nechanice je v současné době jna hranici své kapacity, a proto bud enutné pro napojení dalších rozvojových ploch porvést její rozšíření (intenzifikaci).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nechanice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nechanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva