Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bukovice - CZ052.3605.5209.050121 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bukovice

Číslo obce PRVKUK 50121
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.050121
Kód obce 547751
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.050121.01 Bukovice 05012 50121

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bukovice (453 m n. m.) zaujímá katastrální území Bukovice (650129) s katastrální výměrou 244 ha.
 
Trvale zde žije celkem 370 obyvatel, přechodně bydlících rekreantů 30.
 
V Bukovicích je evidováno celkem 133 domů, z toho trvale obydlených je 107, k rekreaci se využívá 11 domů. Obec leží na soutoku Hlavňovského a Pěkovského potoka. Zástavba je uspořádána radiokoncentricky.
 
V Bukovicích je jedno ubytovací zařízení s kapacitou 19 lůžek.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Nedaleko se nachází PR Ostaš a PP Kočičí skály.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Karta  VUME 2017 kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace ve vlastnictví Města Police n/Metují ,Technické služby Police n/ Metují, 2018
Bukovice-dostavba splaškové kanalizace 1 : 1000, Šindlar s r.o., 2011

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovice Trvale bydlící - - - 370 380 400 400
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 400 410 430 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bukovice 382 379 362 358 359 355 361 357 348 350 356 341 348 388

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovice - - - 370 380 400 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 53 55 56 58
Maximální potřeba vody m3/den - - - 64 66 67 69
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 53,30 54,74 56,18 57,62
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 35,43 36,39 37,35 38,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 35,43 36,39 37,35 38,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 17,87 18,35 18,83 19,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Bukovice o délce 4,516 km je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod.
 
IČME: 5209-650129-48172928-1/1
IČPE: 5209-650129-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 370
 
Vodovod Bukovice je zásoben z vodojemu Bukovice 80 m3 s d. v. 410,47 m n.m., kam je voda dopravována z hlavního zásobovacího řadu Teplice - Vysoká Srbská.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3, d.v. 569 m n. m. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  s d.v. 495,5 m n. m.  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbská, v Teplicích n. Metují a finálně v hyg. zabezpečení Polici n. Metují (IČME: 5209-725340-48172928-2/1, IČPE: 5209-725340-48172928-2/1-48172928).
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. –Náchod – Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. Při havárii vodovodního přivaděče bude zásobování s ohledem na propojený systém probíhat z nepoškozené části skupinového vodovodu, příp. lze dovážet vodu ze zdroje Dědov vrtu NVS-9 (7 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovice - - - 304 314 364 364

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovice - - - 284 291 310 364

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno  0,95 km gravitační jednotné skupinoé kanalizace. Vlastníkem části kanalizace severně od soutoku Hlavňovského a Pěkovského potoka je Obec Bukovice, jižně od soutoku Město Police nad Metují, provozovatelem jsou Technické služby Police nad Metují s.r.o. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přímo nebo přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Technický stav kanalizace je dobrý.
 
Základní údaje kanalizace:
Jednotná kanalizace v obci Bukovice celkem: 0,95 km
VUME: 5209-650129-00272949-3/1
počet připojených obyvatel: 304
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Bukovice není obecní ČOV. Odpadní vody ze septiků jsou odváděny do kanalizace anebo do recipientu, Pěkovského potoka č.h.p. 1-01-03-014. Odpadní vody ze všech nemovitostí napojených na kanalizaci jsou gravitačně odváděny na centrální ČOV v Polici nad Metují (IČME: 5209-650129-00272949-3/1). Obsah bezodtoké jímky je vyvážen rovněž na centrální ČOV. Stáří a technický stav jímky a septiků je různý.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec předpokládá rozšíření stávající kanalizační sítě v severní části obce o čtyři úseky splaškové kanalizace.
 
Navrhované řešení
Pro severní část obce byla v roce 2012 vypracována projektová dokumentace Bukovice-dostavba splaškové kanalizace. Byla navrženo rozšíření kanalizační sítě o 4 úseky z PVC DN 300 a DN 600 a napojení na stávající kanalizační síť s odváděním odpadních vod na centrální ČOV v Polici nad Metují.
 
Stavba stoky 4  o délce  105 m je navržena k realizaci v roce 2019. Stavba stoky 1, 2, 3 o celkové délce 667 m je navržena k realizaci do roku 2030. Celková hodnota investičních nákladů dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 je  5,639 mil. Kč.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel :
na centrální ČOV 364
na DČOV a septiky se zemním filtrem 36

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukovice 0,0 5 638,6 5 638,6

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva