Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mžany - CZ052.3602.5205.100951 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mžany

Číslo obce PRVKUK 100951
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.100951
Kód obce 570435
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.100951.01 Mžany 10095 100951

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mžany leží cca 13 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 262 – 270 m n.m. Obec má 267 trvale bydlících obyvatel v rodinných domech. Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se rozprostírá většina zástavby. Převládá zde zástavba rodinných domů. V obci se nachází firma Zemědělská akciová společnost Mžany, která zaměstnává cca 160 zaměstnanců. Dalším významným subjektem je pivovar Lindr, který v obci nejen vaří pivo, ale provozuje i restauraci.
Nepředpokládá se větší rozvoj obce. Obec má zpracován Územní plán z roku 2011. V roce 2017 byla vydána Změna č. 1.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 kanalizace Mžany
Pasport kanalizace Mžany (I. Koubová 2017)
Kanalizační řád obce Mžany a Stračovská Lhota (B. Kouba, 2018)
Informace vlastníka vodovodu o množství dodávané vody
Informace obce Mžany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mžany Trvale bydlící - - - 267 301 310 322
Přechodně bydlící - - - 9 14 17 20
Celkem - - - 276 315 327 342

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mžany 405 436 440 427 419 413 415 418 415 423 415 414 412 450 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mžany - - - 195 200 205 215

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 56 61 66 71
Maximální potřeba vody m3/den - - - 67 73 79 85
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 55,56 60,78 66,01 71,23
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 49,15 53,77 58,39 63,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,06 30,70 33,33 35,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 21,09 23,07 25,06 27,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,41 7,01 7,62 8,22

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Mžany je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Přívodní řad ze Sadové je veden podél komunikace až do obce. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu. V severní části obce obočuje zásobní řad směrem na obec Dub a obec Klenice. Vlastní zástavba obce je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m.) přes redukční šachtu Čistěves.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 75 % obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Podle potřeby budou případně napojováni noví odběratelé a prováděna běžná údržba vodovodní sítě.
Pokud by sucho znemožnilo odběr vody z lokálních zdrojů, mohou se zájemci napojit na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren v kombinaci s dodávkou vody balené. Jako zdroj nouzového zásobování je pro obec Mžany uvedena ÚV HK se zdrojem surové vody Orlice. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita, pokud bude mít vyhovující kvalitu a dostatečnou vydatnost, pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mžany - - - 267 272 280 290

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mžany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,80 27,53 29,27 31,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 16,08 17,16 18,24 19,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,54 4,54 4,54 4,54
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,17 1,17 1,17 1,17

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Stávající kanalizace odvádí hlavně vody srážkové a drenážní. Odpadní vody z většiny nemovitostí jsou předčištěny v septicích a přepady z nich jsou zaústěny do místní kanalizace. Tato byla vybudována v letech 1954 - 1960 a z velké části se jednalo o zatrubení příkopů a vlastní vodoteče, která z rybníka nad obcí protéká celou zastavěnou částí. Voda z rybníka je vedena přes obec potrubím DN 600 - 800 mm do kterého jsou zaústěny i jednotlivé větve kanalizace. Toto potrubí ústí do bezejmenného vodního toku, který tvoří pravostranný přítok Bystřice. Odpadní vody z obce jsou velice ředěny drenážními i balastními vodami. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Mžany. Druhá výust, odvádějící vody pouze z několika nemovitostí, ústí do zatrubeného odpadu, který se vlévá jako pravostranný přítok do Bystřice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace odvádí předčištěné odpadní vody z většiny nemovitostí v Mžanech. V současné době má obec platné povolení k nakládání s vodami. V rámci návrhového období bude zpracována studie zneškodnění splaškových vod z obce, která v souladu se současnou legislativou navrhne nejoptimálnější způsob zneškodnění splaškových vod z obce. Po dokončení studie a výběru nejvhodnější varianty bude provedena úprava PRVK.
Do té doby je nutné věnovat maximální péči individuálnímu způsobu zneškodnění odpadních vod, v případě rekonstrukcí RD vyžadovat buď stavbu lokální ČOV nebo za stávající septik doplnit biologický filtr - nutno řešit individuálně. U novostaveb vyžadovat kompletní čištění splašků, tj. buď septik s filtrem nebo lokální ČOV odpovídající velikosti a účinnosti.
Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno stávajícícm způsobem s cílem maximální retence vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mžany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mžany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva