Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dub - CZ052.3602.5205.100943 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mžany

Číslo obce PRVKUK 100943
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.100943
Kód obce 570435
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.100943.01 Dub 10094 100943

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dub leží cca 14 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 284 – 300 m n.m. Místní část má cca 47 trvale bydlících obyvatel v rodinných domech. Dubem prochází páteřní komunikace, podél které se rozprostírá většina zástavby. Převládá zde zástavba rodinných domů.
Nepředpokládá se větší rozvoj místní části. Obec Mžany má zpracován Územní plán z roku 2011. Dub je místní částí obce Mžany.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Pasport kanalizace Dub (I. Koubová 2017)
Informace vlastníka vodovodu o množství dodávané vody
Informace obce Mžany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dub Trvale bydlící - - - 47 52 55 59
Přechodně bydlící - - - 6 7 9 10
Celkem - - - 53 59 64 69

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mžany 405 436 440 427 419 413 415 418 415 423 415 414 412 450

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dub - - - 70 49 52 55

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,70 2,97 3,23 3,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,39 2,63 2,86 3,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,05 2,25 2,46 2,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,34 0,37 0,41 0,44
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,31 0,34 0,37 0,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Dub je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Přívodní řad ze Sadové je veden podél komunikace až do obce Mžany, kde v severní části odbočuje zásobní řad směrem na Dub a obec Klenice. Tento řad pokračuje až na jižní kraj Dubu, kde je čerpací stanice Dub (4 l/s). Vlastní zástavba místní části je ovlivňována tlakovou úrovní čerpací stanice Dub.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena pouze část obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Podle potřeby budou případně napojováni noví odběratelé a prováděna běžná údržba vodovodní sítě.
Pokud by sucho znemožnilo odběr vody z lokálních zdrojů, mohou se zájemci napojit na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude místní část zásobena pomocí cisteren v kombinaci s dodávkou vody balené. Jako zdroj nouzového zásobování je pro Dub uvedena ÚV HK se zdrojem surové vody Orlice. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita, pokud bude mít vyhovující kvalitu a dostatečnou vydatnost, pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dub - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dub - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Stávající kanalizace odvádí hlavně vody srážkové a drenážní. Odpadní vody z většiny nemovitostí jsou předčištěny v septicích a přepady z nich jsou zaústěny do místní kanalizace. Výust kanalizace z obce je zaústěna pod obcí do otevřeného příkopu, který ústí do rybníka nad obcí Mžany.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a poměrně dobrému stavu stávající kanalizace doporučujeme v návrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Místní část Dub, vzhledem ke své poloze a velikosti, má pouze malou šanci na získání finančních prostředků na stavbu centrální kanalizace s centrální ČOV.
V současné době má obec platné povolení k nakládání s vodami. V rámci návrhového období bude zpracována studie zneškodnění splaškových vod z obce, která v souladu se současnou legislativou navrhne nejoptimálnější způsob zneškodnění splaškových vod z místní části Dub. Po dokončení studie a výběru nejvhodnější varianty bude provedena úprava PRVK.
Do té doby je nutné věnovat maximální péči individuálnímu způsobu zneškodnění odpadních vod, v případě rekonstrukcí RD vyžadovat buď stavbu lokální ČOV nebo za stávající septik doplnit biologický filtr - nutno řešit individuálně. U novostaveb vyžadovat kompletní čištění splašků, tj. buď septik s filtrem nebo lokální ČOV odpovídající velikosti a účinnosti.
Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno stávajícícm způsobem s cílem maximální retence vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dub 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dub - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva