Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libeň - CZ052.3602.5212.093068 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Měník

Číslo obce PRVKUK 93068
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.093068
Kód obce 570397
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.093068.01 Libeň 09306 93068

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Libeň leží cca 19 km západně od Hradce Králové a cca 4 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 242 – 248 m n.m. Obec má 20 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů podél páteřní komunikace. Jedná se o obec venkovského charakteru. Libeň je místní částí obce Měník.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Měník - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeň Trvale bydlící - - - 16 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 16 20 20 20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Měník 609 607 604 610 618 613 608 605 595 595 585 587 595 629

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeň - - - 16 16 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,60 1,73 1,87 2,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,60 1,73 1,87 2,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V lokalitě Libeň je vybudována nová vodovodní síť napojená v jihozápadní části obce Zdechovice na Vodárenskou soustavu Východní Čechy, v místě napojení proběhne redukce tlaku. Celková délka nové vodovodní sítě je cca 1,4 km. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Pro potřeby požárního zabezpečení slouží požární nádrž v centru obce. Majitelem vodovodu je obec Měník a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. Obec Měník převede vlastnictví vodovodu na Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. do konce roku 2020.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Na vodovodu bude také prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeň - - - 0 0 0 20

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libeň - - - 0 0 0 20

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Libeň nemá vybudovanou kanalizační síť, odpadní vody jsou likvidovány v septicích nebo ve vyvážených žumpách. V místech kde nebylo možné napojit přepady ze septiků do vodoteče, jsou provedeny drenážní podmoky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Libeň bude vybudována nová splašková kanalizační síť, jenž bude zakončena novou lokální čistírnou odpadních vod, umístěnou v západní části této lokality, s vyústěním vyčištěných odpadních vod do blízkého potoka. Celková délka nově navrhované kanalizační sítě je cca 0,5 km. Čistírna odpadních vod se navrhuje o kapacitě cca 30 EO.
 
Pořizovací náklady jsou stanoveny dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 ve výši 2,534 mil. Kč.
 
Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce, dokud nebude hotová ČOV a nová stoková síť. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající vodoteče.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libeň 0,0 2 534,0 2 534,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libeň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva