Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bydžovská Lhotka - CZ052.3602.5212.093050 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Měník

Číslo obce PRVKUK 93050
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.093050
Kód obce 570397
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.093050.01 Bydžovská Lhotka 09305 93050

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Bydžovská Lhotka leží cca 21 km západně od Hradce Králové a cca 5 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 256 – 262 m n.m. Obec má 158 trvale bydlících obyvatel v 53 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. Bydžovská Lhotka je místní částí obce Měník.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Měník - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bydžovská Lhotka Trvale bydlící - - - 164 164 170 170
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 164 164 170 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Měník 609 607 604 610 618 613 608 605 595 595 585 587 595 629

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bydžovská Lhotka - - - 140 145 160 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 6 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,93 5,28 5,63 5,98
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,36 4,67 4,98 5,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,35 4,66 4,97 5,28
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,57 0,61 0,65 0,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod. Obec je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy přes obec Barchov z řadu Nechanice – Kratonohy. V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tlakové poměry obce jsou ovlivňovány vodojemem Přím se snížením tlaku v Nechanicích na 284/289 m n.m. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude také prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bydžovská Lhotka - - - 161 161 167 167

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bydžovská Lhotka - - - 161 161 167 167

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,44 15,61 15,79 15,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,47 1,49 1,50 1,52
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bydžovská Lhotka je vybudována nová oddílná gravitační splašková kanalizace z materiálu PVC DN 300 mm, která svádí odpadní vody do jednoho místa v jižní části obce. Z tohoto místa jsou odpadní vody dopravovány gravitačně v potrubí PVC DN 300 mm, přivaděčem dlouhým přes 2 km až do kanalizace v Kosicích, která je zakončena centrální ČOV Kosice. Odpadní vody z obce Bydžovská Lhotka jsou tedy likvidovány na ČOV v Kosicích na základě smlouvy mezi oběma obcemi. Původní kanalizace v obci (zatrubněné příkopy) slouží pro odvod dešťových vod z obce do melioračních brázd a příkopů u obce.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bydžovská Lhotka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bydžovská Lhotka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva