Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Barchůvek - CZ052.3602.5212.000949 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Měník

Číslo obce PRVKUK 949
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.000949
Kód obce 570397
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.000949.01 Barchůvek 00094 949

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Barchůvek leží cca 20 km západně od Hradce Králové a cca 5 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 256 – 264 m n.m. Obec má 84 trvale bydlících obyvatel v 41 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. Barchůvek je místní částí obce Měník.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Měník - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchůvek Trvale bydlící - - - 84 84 85 85
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 84 84 85 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Měník 609 607 604 610 618 613 608 605 595 595 585 587 595 629

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchůvek - - - 68 75 80 85

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,51 5,97 6,43 6,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,88 5,28 5,69 6,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,82 5,22 5,62 6,03
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,06 0,06 0,07 0,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,64 0,69 0,74 0,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod. Obec je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy přes obec Barchov z řadu Nechanice – Kratonohy. V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tlakové poměry obce jsou ovlivňovány vodojemem Přím se snížením tlaku v Nechanicích na 284/289 m n.m. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty. Na vodovodu bude také prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchůvek - - - 42 42 43 43

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Barchůvek - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,14 4,17 4,21 4,24
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,15 0,15 0,16 0,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Po obci je podél komunikace vybudována povrchová kanalizace (zatrubněný příkop), který ústí do stávajícího rybníku. Do této kanalizace jsou zaústěny i přepady ze žump a septiků, ale pravděpodobně některé objekty jsou zaústěny přímo. Při vyústění do rybníku se značná část usazuje v rybníku, který však působí jako biologický rybník a vyústění z něj je velmi čisté.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V navrhovaném období doporučujeme zachovat stávající systém odkanalizování obce, pouze je nutno vyčistit stávající rybník, aby řádně plnil svoji funkci dočištění. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na pravidelné vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Barchůvek 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Barchůvek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva