Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lužany - CZ052.3602.5205.089222 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lužany

Číslo obce PRVKUK 89222
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.089222
Kód obce 570354
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.089222.01 Lužany 08922 89222

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lužany leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové cca 11 km severně od Hradce Králové v nadmořských výškách cca 250 – 260 m n.m.
V obci převládá zástavba rodinných domů. Středem obce prochází vodoteč Trotina. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce
Studie a projekt intenzifikace ČOV
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany Trvale bydlící - - - 127 137 140 140
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 147 157 160 160

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lužany 131 134 135 137 140 137 128 127 131 129 128 124 122 133

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 100 110 120 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,31 8,21 9,11 10,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,36 7,19 8,01 8,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,35 7,14 7,92 8,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,05 0,09 0,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,95 0,65 0,35 0,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V letech 2003-4 byl vybudován jako součást Vodárenské soustavy východní Čechy - Hradecko sever, skupinový vodovod Velký Vřešťov, jako propojení vodárenských soustav okresů Trutnov a Hradec Králové.
Voda je do obce Lužany přivedena gravitačně, vodovodním potrubím z VDJ Máslojedy 2x250m3 (335,00/330,00 m n.m.) (okres HK), z vodovodního přivaděče DN150 do Velkého Vřešťova odbočuje vodovodní řad PVC DN100 pro obec Jeřičky a Lužany. Vodovodní řad PVC DN100 prochází celou obcí Lužany, kde je na konci zredukován na PVC DN80 a je veden do místní části Lhota
Ostatní vodovodní zásobovací řady v obci jsou zhotoveny v dimenzi PVC DN80. Celková délka vodovodní sítě je cca 3,5km.
Na vodovod je v obci je napojeno 35ks přípojek.
Vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vodovod provozuje Královéhradecká provozní a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna běžná údržba. V případě nově zastavěných lokalit bude provedeno napojení na stávající vodovod prodloužením vodovodních řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy - Hradecko sever, skupinový vodovod Velký Vřešťov, jako propojení vodárenských soustav okresů Trutnov a Hradec Králové. Díky tomuto je možné zásobení vodou z více zdrojů. V případě lokální havárie na vodovodu je možné nouzové zásobování cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 70 70 70 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,73 13,15 13,57 13,98
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,97 8,23 8,49 8,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lužany je vybudována a provozována jednotná kanalizace s třemi výústmi do vodního toku Trotina. Na kanalizační výústi je vydáno povolení k vypouštění OV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod, septiky se zemním filtrem nebo bezodtoké jímky. V případě nově zastavěných lokalit bude provedeno napojení na stávající vodovod prodloužením vodovodních řadů.
Výhledově je možné uvažovat s výstavbou oddílné splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva