Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libřice - CZ052.3602.5205.083496 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libřice

Číslo obce PRVKUK 83496
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.083496
Kód obce 570273
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.083496.01 Libřice 08349 83496

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libřice leží cca 8 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 7 km východně od města Smiřice, v nadmořských výškách 250 – 260 m n.m. Obec má 285 trvale bydlících obyvatel a 6 rekreantů v 116 rodinných domech. Obcí prochází komunikace Hradec Králové – Nové Město nad Metují, kolem které se nachází většina zástavby.
V obci je několik firem – Metal (kovovýroba – 50 zaměstnanců) a firma Lipra (zprac. vepřového masa – 15 zaměstnanců).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libřice Trvale bydlící - - - 285 290 310 320
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 291 296 316 326

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Libřice 285 300 288 287 287 285 291 298 291 296 289 304 303 299

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libřice - - - 246 251 271 281

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 26 27 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 31 32 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,39 25,55 26,70 27,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,53 21,50 22,48 23,45
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,13 19,85 21,56 23,28
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,41 2,52 2,64 2,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,85 4,21 4,58 4,94

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Libřice je zásobena veřejným vodovodem Libřice RVS o délce 4,938 km, který je napojen na skupinový vodovod Čerské Meziřící, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-747408-10061979-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí přes obec Králova Lhota. Z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice 1000 m3 (305,0/310,0 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libřice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libřice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování obce je provedeno z části stávající dešťovou kanalizací DN 600 mm a z části zatrubeným Libřickým potokem, který v tomto úseku slouží jako kanalizace. Kanalizace v obci byla budována jako dešťová a odvádí hlavně povrchové a dešťové vody. Do kanalizace jsou též svedeny přečištěné splaškové odpadní vody z DČOV a předčištěné splaškové odpadní vody z septiků. U několika domů jsou splaškové odpadní vody svedeny do septiků zachyceny v jímkách, jejichž obsah je vyvážen na nejbližší ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace je v poměrně dobrém stavu a bude ji možno i nadále využívat jako dešťovou. V návrhovém období doporučujeme vybudování nové splaškové kanalizace svedenou na navrženou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna jižně pod obcí. Do této ČOV budou pomocí výtlačného řadu zaústěny i odpadní vody z obce Výrava.
Po realizaci nové kanalizace a ČOV bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající septiky a DČOV a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do navržené kanalizace svedené na novou ČOV.
Výstavbu (rekonstrukci) kanalizační sítě a ČOV doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva