Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hubenice - CZ052.3602.5205.049191 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lhota pod Libčany

Číslo obce PRVKUK 49191
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.049191
Kód obce 570231
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.049191.01 Hubenice 04919 49191

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hubenice leží cca 9 km západním směrem od Hradce Králové v nadmořských výškách okolo 240 – 246 m n.m. Obec má 98 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce je na severní straně ohraničena železniční tratí Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou. Téměř veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí má povrch asfaltový, část komunikací v postraních ulicích je nezpevněná. Obec spadá pod obecní úřad Lhota po Libčany.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lhota pod Libčany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubenice Trvale bydlící - - - 90 98 100 100
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 90 98 100 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lhota pod Libčany 890 911 926 937 955 943 949 948 973 954 952 979 973 1042

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubenice - - - 68 75 85 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 7 8 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,07 5,86 6,66 7,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,48 5,18 5,89 6,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,96 4,58 5,20 5,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,52 0,61 0,69 0,77
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,58 0,68 0,77 0,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hubenice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Do obce je veden zásobní řad z obce Roudnice, dále pokračuje přes Lhotu pod Libčany až do Hubenic a dále pokračuje směrem na obec Sedlice. Zástavba obce je napojena z tohoto zásobního řadu. Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty v Nechanicích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubenice - - - 90 98 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubenice - - - 98 98 100 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,67 9,73 9,80 9,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,16 3,18 3,20 3,22
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je nová oddílná splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod Lhota pod Libčany. Kanalizace je řešena jako kombinovaná (gravitační, tlaková), v místech s negativním výškovým převýšením pomáhají překonat tento výškový rozdíl čerpací šachty, výtlak také dopravuje odpadní vody ze sběrného místa v Hubenicích do kanalizace ve Lhotě pod Libčany a dále na ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubenice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva