Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Michnovka - CZ052.3602.5205.074152 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kratonohy

Číslo obce PRVKUK 74152
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.074152
Kód obce 570206
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.074152.01 Michnovka 07415 74152

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Michnovka se nachází 3 km jižně od Kratonoh v nadmořských výškách 248 m n.m – 258 m n.m. Obec má cca 41 trvale bydlících obyvatel. Obec má zástavbu podél páteřní komunikace. Územní plán počítá s výstavbou cca 6 rodinných domů. Veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí je asfaltový. Michnovka je místní částí obce Kratonohy.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kratonohy - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Michnovka Trvale bydlící - - - 41 41 41 41
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 41 41 41 41

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kratonohy 589 608 602 586 580 570 571 572 576 585 602 614 615 622

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Michnovka - - - 25 30 32 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 13 14 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 15 17 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,39 12,91 14,43 15,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,08 11,42 12,77 14,11
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,84 11,15 12,46 13,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,24 0,27 0,31 0,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,31 1,49 1,67 1,84

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Michnovka je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy z východního směru od obce Dobřenice. Hlavní řad v obci kopíruje páteřní komunikaci. Z tohoto řadu odbočuje rozvodný řad pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu VDJ Dobřenice + redukční šachty Michnovka - Pravy, umístěné jižně nad obcí. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, ostatní objekty a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Michnovka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Michnovka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je v dnešní době jednotná kanalizace. Stávající kanalizace odvádí srážkové vody z komunikací a střech jednotlivých rodinných domků a přepady ze septiků a žump s přepadem do stávající dešťové kanalizace. Tato kanalizace je zaústěna do silničního příkopu těsně pod obcí. Tento stav způsobuje hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace bude dále využívána jako srážková. Odkanalizování obce je navrženo stávající dešťovou kanalizací, prodlouženou do navržené dočišťovací nádrže. V severní části obce bude stávající potrubí, ústící do otevřeného silničního příkopu, podchyceno navrženou kanalizací DN 400 a převedeno k plánované dočišťovací nádrži. Dočišťovací nádrž je navržena za nejsevernější částí obce. Je nutné ji vybudovat vzhledem k absenci vhodné vodoteče pro vypouštění vyčištěných odpadních vod. Přepad z této nádrže bude zaústěn do silničního příkopu. Doporučujeme zrušit stávající způsob předčištění a nahradit ho u jednotlivých nemovitostí osazením tříkomorových septiků s filtry nebo domovními ČOV. Přepad bude řešen stávajícím způsobem do stokové sítě. Dalším způsobem likvidace odpadních vod je do usazených podzemních vyvážených jímek s atestem nepropustnosti a se smlouvou o pravidelném vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Michnovka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Michnovka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva