Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kratonohy - CZ052.3602.5205.074144 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kratonohy

Číslo obce PRVKUK 74144
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.074144
Kód obce 570206
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.074144.01 Kratonohy 07414 74144

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kratonohy se nachází cca 14 km západně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 224 – 234 m n.m. Území obce je na jižní straně omezeno komunikací I/11 Hradec Králové – Chlumec n. Cidlinou – Poděbrady a na severní straně vodním tokem Bystřice. Obec má cca
581 trvale bydlících obyvatel a s vybaveností včetně motorestu TIR se jedná o 896 EO. S ohledem na blízkost Hradce Králové a snadnou dostupnost se dá očekávat masivní rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků. Podle zpracovaného ÚPO je možno očekávat největší nárůst obyvatel v západní a jižní části obce, kde jsou rozvojové plochy pro bydlení. Součástí obce je motorest TIR, který má vlastní ČOV (mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací) s vyústěním vyčištěných vod do Třesického potoka. V obci se dále nachází firma ZS Kratonohy a.s. zabývající se zemědělskou výrobou, která má cca 80 zaměstnanců, a firma Sušárna a.s. Kratonohy s počtem zaměstnanců cca 10. Územní plán počítá z další výstavbou rodinných domů. Veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí je asfaltový. Vzhledem k šířkovým poměrům komunikací bude nutné vedení navržené kanalizace převážně v komunikacích.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kratonohy - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kratonohy Trvale bydlící - - - 573 573 580 580
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 573 573 580 580

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kratonohy 589 608 602 586 580 570 571 572 576 585 602 614 615 622

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kratonohy - - - 510 540 570 580

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 51 54 56 58
Maximální potřeba vody m3/den - - - 62 64 67 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 51,30 53,65 55,99 58,34
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 45,38 47,46 49,53 51,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 39,48 41,28 43,09 44,89
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,90 6,18 6,45 6,72
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,92 6,19 6,46 6,73

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kratonohy je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy přes stávající věžový vodojem 200 m3 umístěný v západní části obce. Maximální hladina vodojemu je 265,80 m n.m., dno vodojemu je na kótě 259,37 m n.m. Akumulace vody ve vodojemu je z hlediska požadavku ČSN pro řešenou obec dostatečná. Hlavní páteřní řad v obci má profil DN 200 mm. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Kratonohy. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kratonohy - - - 395 573 580 580

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kratonohy - - - 0 573 580 580

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 38,96 45,04 51,13 57,21
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,84 11,38 12,92 14,46
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 10,79 10,79 10,79 10,79
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,73 2,73 2,73 2,73

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Kratonohy je vybudována povrchová (dešťová) kanalizace – jedná se o zatrubené příkopy, které byly budovány z části v roce 1936 a z části v roce 1956 – 1957. Tato stávající kanalizace nevyhovuje jak po materiálové stránce, tak i po stránce sklonu potrubí. Většina stávající dešťové kanalizace je pro malý sklon značně zanešena. V severní části obce protéká Bystřice – Stará řeka a dále na sever přeložená řeka – Mlýnská Bystřice. Do původního koryta Bystřice (stará řeka) se zaúsťuje na třech místech stávající dešťová kanalizace. Tato kanalizace odvádí v septicích hrubě předčištěné odpadní vody nebo nepředčištěné odpadní vody (starší rodinné domy) přímo do vodoteče. Stávající kanalizaci lze rozdělit do několika částí. Část východní odvodňuje novější zástavbu až po hlavní komunikaci a před objektem ZD se zalomí směrem severním a je vyústěna do vodoteče, která probíhá podél východní hranice ZD a zaúsťuje se do Bystřice. Do této kanalizace DN 500 je zaústěna boční větev od Obecního úřadu po hlavní komunikaci. Do vlastní vodoteče jsou dnes vody ze ZD vypouštěny vyčištěné. ZD má vybudovanou vlastní ČOV (pouze pro jatka – ostatní odpadní vody jsou svedeny do jímek na vyvážení). Druhá větev dešťové kanalizace DN 500 odvodňuje střed obce. Dimenze této stoky je dostatečná, ale pro malé sklony je v dnešní době značně zanesená. Tato kanalizace vzhledem k výškovému umístění není schopná odvodnit jižní část obce. Jižní část obce včetně novější zástavby je odvodněná na opačnou stranu tj. přes komunikaci I. třídy I/11 do otevřeného náhonu. Západní část obce je odkanalizována další větví dešťové kanalizace DN 600 do hlavní ulice, která je pak vyúsťuje do Bystřice. Do této kanalizace je zaústěna ještě větev od mateřské školky. V jihozápadní části obce je vybudován motorest TIR, jehož odpadní vody jsou dnes čištěny v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody a vody povrchové jsou svedeny potrubím ke hřbitovu a tam jsou zaústěny do stávající vodoteče. Odpadní vody způsobují ve stávajícím toku Bystřice velké hygienické závady.
Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem SZ MMHK/136068/2012ŽP1/Ruc.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude vybudována oddílná splašková kanalizace, která bude odvádět odpadní vody z RD a jiných objektů na centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod (navrhovaná kapacita 650 EO), která bude umístěna v severozápadní části obce. Kanalizace bude převážně gravitační, v některých místech budou s překonáním výškového rozdílu pomáhat čerpací šachty. Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny do starého koryta řeky Bystřice. Celková délka navrhované kanalizační sítě je cca 4,5 km. Čistírna odpadncíh vod bude sloužit pouze pro čištění odpadních vod z obce Kratonohy. Stávající kanalizace bude po vybudování nové splaškové využívána jako srážková. Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kratonohy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kratonohy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva