Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Štít - CZ052.3602.5205.065439 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Klamoš

Číslo obce PRVKUK 65439
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.065439
Kód obce 570168
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.065439.01 Štít 06543 65439

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Štít leží v jihozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 4 km jižně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 218 – 226 m n.m. V obci převládá zástavba rodinných domů. V obci se také nachází asi 5 chalup.
Výrazný nárůst počtu obyvatel se nepředpokládá. Štít je místní částí obce Klamoš.
 
Podklady
Vume/VUPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štít Trvale bydlící - - - 48 5 50 55
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 78 35 80 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Klamoš 396 392 394 399 404 401 398 394 390 384 404 408 408 423

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štít - - - 78 80 80 85

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,85 3,97 4,08 4,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,74 3,85 3,96 4,08
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,68 3,81 3,94 4,08
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,06 0,06 0,06 0,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,11 0,07 0,04 0,01

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Štít má vybudován veřejný vodovod napojený na vodárenskou skupinu Chlumec nad Cidlinou a tím i na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Zdrojem vody jsou vrty v prostoru Třesice – Písek a v současné době i vodárenské zdroje propojených okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim. Z těchto zdrojů lze dodat potřebná množství vody i do výhledu.
 
Tlakové poměry v obci jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). Úroveň hydrostatického tlaku odpovídá cca 0,29 – 0,37 MPa.
 
Z vodojemu vede zásobní řad východním směrem na Nové Města a až do Kratonoh. V Novém Městě odbočuje zásobní řad Ø 160 mm pro obce Klamoš a Štít. Vodovodní síť v obci má páteřní řad Ø 160 mm, rozvodné řady jsou Ø 110 mm.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
V návrhovém období (do r. 2030) se uvažuje o realizaci propojení vodovodu Pamětník s Vodárenskou soustavou Východní Čechy. Napojení bude v západní části obce Štít.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štít - - - 78 80 80 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štít - - - 0 0 80 85

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,31 2,42 2,54 2,65
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,70 4,83 4,97 5,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci.Tato kanalizace byla budována jako dešťová, později do ní byly zaústěny předčištěné odpadní vody ze septiků. Výtok kanalizace z horní části obce ústí do stávajícího rybníčku a výtok z něj, po napojení dolní části obce, ústí pod obcí do melioračního odpadu, který je z části zatruben.
Kanalizace zatím vyhovuje – nečiní žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu je navržena nová oddílná splašková kanalizace se zaústěním na nově navrhovanou ČOV 100EO v severní části obce. Přečištěné odpadní vody z ČOV by byly následně odváděny pomocí stávající zatrubněné kanalizace do potoka Pamětník. Původní kanalizace by byla dále využívána jako dešťová. Na plánovanou čov a kanalizaci budou připojeni všichni obyvatelé obce. Tento záměr se odvíjí od prodloužení povolení o vypouštění OV, jež končí v roce 2021. V případě neprodloužení povolení bude obec muset realizovat návrh ČOV či eventuelně další řešení. Výstavba oddílné kanalizace a ČOV se odvíjí samozřejmě od finanční situace obce, možnostech získání dotací a také zájmu obyvatel, kteří byly při prvotních jednáních proti odkanalizování. Uvedené návrhy jsou pouze orientační.
Do vybudování oddílné splaškové kanalizace budou odpadní vody čištěny v domovních ČOV s přepadem do stávající kanalizační sítě, popřípadě likvidovány v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. Po vybudování oddílné splaškové kanalizace s centrální ČOV budou všechny nemovitosti přepojeny na tuto novou kanalizaci a čistící zařízení budou vyřazena z provozu.Po vybudování nové kanalizace budou všechny nové zástavby připojeny na novou kanalizaci.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štít 0,0 7 580,0 7 580,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štít - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva