Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Káranice - CZ052.3602.5205.063185 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Káranice

Číslo obce PRVKUK 63185
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.063185
Kód obce 570150
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.063185.01 Káranice 06318 63185

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Káranice leží v jihozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 7 km východně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 230 – 235 m n.m. Obec má 218 trvale bydlících obyvatel v 71 rodinných domech. Severní částí obce prochází železniční trať. V obci se nachází cca 4 chalupy pro asi 16 rekreantů. Sídlí zde firma Izomat (výroba umělého mramoru), která zaměstnává cca 120 zaměstnanců. Urbanistický návrh Káranic vytváří předpoklady pro výstavbu 47 rodinných domů pro návrhové období (a 34 rodinných domů do rezervy) a doplnění občanské vybavenosti. Budoucí výstavba představuje přírůstek obyvatelstva pro návrhové období cca o 190 obyvatel a 136 obyvatel jako rezervu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Káranice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Káranice Trvale bydlící - - - 218 218 228 238
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 218 218 228 238

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Káranice 198 199 207 212 208 220 218 219 218 214 217 206 202 206

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Káranice - - - 193 202 205 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 22 24 25 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 28 30 32
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,12 23,54 24,95 26,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,57 20,82 22,07 23,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,36 15,27 16,19 17,11
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,21 5,55 5,88 6,21
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,55 2,72 2,88 3,04

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Káranice má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přiváděna gravitačně od VDJ Přím přes redukční šachtu Nechanice a dále jižním směrem až do areálu věžového vodojemu Kratonohy. Zde již neprotéká přes vodojem o obsahu 200 m3, ale je dopravována přímo z potrubí přes redukční ventil. Voda je do obce přiváděna řadem DN 200 PVC přes Obědovice. Tlakové poměry jsou, díky tomuto novému řešení, příznivější a pohybují se v úrovni 0,3 - 0,35 Mpa. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality, a to prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude také prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Káranice - - - 130 218 228 238

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Káranice - - - 130 218 228 238

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,19 13,86 14,52 15,19
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,29 1,42 1,56 1,69
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která je napojena na kanalizaci Chudeřice a dále na centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou svedeny z obce směrem na západ k Chudeřicím. Výtoky z původních žump a septiků byly zaslepeny a napojeny do splaškové kanalizace, ústící na centrální ČOV. Kanalizace je gravitační a je vedena v dimenzích DN 300 - 400 mm až k napojení na kanalizaci Chudeřice. Původní kanalizace je použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
Povolení k nakládání s předčištěnými vodami z ČOV bylo vydáno pod značkou SZ MMHK/131907/2017ŽP1/Ruc/MMHK/161903/2017.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou dle potřeby na splaškovou kanalizaci napojovány jednotlivé objekty a případným prodloužením kanalizační stoky i nově vzniklé lokality. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Káranice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Káranice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva