Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Roztoky - CZ052.3605.5206.162396 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Šestajovice

Číslo obce PRVKUK 162396
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.162396
Kód obce 547654
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.162396.01 Roztoky 16239 162396

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Roztoky (267 – 278 m n. m.) leží na katastrálním území Roztoky nad Metují (762393).
Trvale zde žije celkem 31 obyvatel, ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel. V Roztokách není žádný průmysl ani místní provozovny.
Roztokami protéká Stará řeka (č.h.p. 1-01-03-058). Zástavba je soustředěna podél místní komunikace. Do konce návrhového období se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
Roztoky leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce Šestajovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roztoky Trvale bydlící - - - 31 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 18 18 18 18
Celkem - - - 49 48 48 48

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šestajovice 178 190 190 196 188 181 180 181 178 177 178 174 168 170 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roztoky - - - 35 35 35 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,68 3,68 3,68 3,68
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,43 3,43 3,43 3,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,43 3,43 3,43 3,43
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,25 0,25 0,25 0,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Roztoky jsou zásobeny pitnou vodou z vodovodu Roztoky, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vlastníkem je Obec Šestajovice a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele a je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 35
 
Vodovod Roztoky je pitnou vodou zásoben z vodovodu Slavětín nad Metují, na který je napojen zásobním řadem. Rozvodnou sítí je voda dopravena až ke spotřebitelúm.
 
Individuální zásobování vodou
Část rekreačních objektů není napojeno na veřejný vodovod, jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Množství vody ve studnách je za běžných podmínek dostatečné, suchá období v roce 2018 a v letech minulých se projevilo nedostatkem vody u některých mělkých studní.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech veřejného vodovodu je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda dodávaná do spotřebiště je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým ve vodojemu Vysoká Srbská, který je hlavním vodojemem ve vztahu k Náchodu. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Doporučujeme napojení domovními přípojkami zbývajících v současnosti individuálně zásobovaných obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 6 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roztoky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roztoky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Roztoky nemají vybudovanou soustavnou kanalizační síť. Obec využívá systému propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Roztoky nemají centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod nebo lokálních ČOV a do jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Územním plánu obce Šestajovice se nepočítá v Roztokách s výstavbou splaškové kanalizace.
 
Navrhované řešení
Pro místní část velikosti a struktury zástavby jako Roztoky není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálním nebo lokálním způsobem zneškodnění odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodnění odpadních vod.
U stávajících objektů navrhujeme provedení revize stávajících čistících zařízení a podle zjištěného stavu navrhnout buď jejich opravu nebo doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V případě přímého vypouštění do vodního toku platí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roztoky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roztoky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva