Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Holohlavy - CZ052.3602.5205.041297 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Holohlavy

Číslo obce PRVKUK 41297
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.041297
Kód obce 570028
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.041297.01 Holohlavy 04129 41297

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Holohlavy leží cca 9 km severně od Hradce Králové a cca 5 km jihozápadně od města Jaroměř u silnice I.třídy Hradec Králové - Náchod, v nadmořských výškách 242 – 260 m n.m. Obec má 940 trvale bydlících obyvatel v 300 rodinných domech.
V obci se nachází také jedna chalupa pro cca 4 rekreanty.
Dle platného Územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stývajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán Holohlavy, Ing. Arch. Karel Novotný, 2011
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-641294-48172898-1/1;  5205-641294-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-751081-48172898-1/1-2746121
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-641294-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE:5205-641294-48172898-3/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holohlavy Trvale bydlící - - - 940 940 940 940
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 944 944 944 944

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Holohlavy 922 934 919 898 913 926 921 926 950 940 934 918 911 923

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holohlavy - - - 940 940 940 940

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 76 76 76 76
Maximální potřeba vody m3/den - - - 91 91 91 91
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 76,06 76,06 76,06 76,06
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 64,03 64,03 64,03 64,03
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 56,44 56,44 56,44 56,44
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,59 7,59 7,59 7,59
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,02 12,02 12,02 12,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Holohlavy má vybudován veřejný vodovod, který je napojen přes obce Lochenice a Trotina na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Obec je zásobena pomocí hlavního zásobního řadu ze dvou věžových vodojemů Holohlavy 2 x 200 m3 (282,0 / 287,0 m n.m.), které jsou umístěny v severní části nad obcí Holohlavy.  
Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Celková délka vodovodu na území obce je cca 11,2 km.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžových vodojemů Holohlavy.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou v majetku VaK Hradec Králové, a.s.).
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba vodovodu pro zajištění zásobování pitnou vodou v lokalitách:
 - lokalita označená Z2 dle Územního plánu (výstavba vodovodu v prodloužené ulici Zadní). Délka nově budovaného vodovodu cca 0,463 km (DN 110 materiá PVC/PE/PP) s předpokládanými investičními náklady cca 1,671 mil. Kč
 - lokalita označená Z1 dle Územního plánu (výstavba vodovodu v ulici Na Státní od křižovatky s ulicí Na Výsluní). Délka nově budovaného vodovodu cca 0,235 km (DN 110 materiál PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 0,850 mil. Kč
 - lokalita označená Z19 dle Územního plánu (výstavba vodovodu napojením na stávající vodovod v ulici Kršovka). Délka nově budovaného vodovodu cca 0,078 km (DN 110 materiál PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 0,282 mil. Kč
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovaní (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
V územní působnosti VDJ Holohlavy využívá veřejný vodovod 5 100 obyvatel. V horizontu 15 let se odhaduje zvýšení obyvatel na 7 000. V areálu  jsou dva vodojemy zemní, každý o objemu 200 m3 a dva vodojemy věžové, každý s objemem 200 m3. Technicko-ekonomická studie posoudí varianty rekonstrukce či nahrazení jednotlivých vodojemů, aby bylo zaručeno plynulé zásobování napojených obyvatel pitnou vodou.
 
Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou ve výši cca 6,14 mil. Kč. Rok realizace není znám.
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holohlavy - - - 831 940 940 940

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holohlavy - - - 831 940 940 940

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 60,40 60,40 60,40 60,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 27,29 27,29 27,29 27,29
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 5,54 5,54 5,54 5,54
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,50 2,50 2,50 2,50

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována primárně jednotná kanalizační síť, která svádí jak vody splaškové, tak povrchové dvěmi větvemi přes odlehčovací komory do kanalizační sítě města Smiřic a tím i na centrální čistírnu odpadních vod ve Smiřicích. Ve dvou lokalitách se nacházejí také kratší úseky oddílné splaškové kanalizace, přičemž v jedné lokalitě (nad kostelem sv. Jana Křitele) se nachází také ČS a výtlak. Celková délka kanalizace v předmětném území  je cca 6,992 km. Do stokové sítě obce Holohlavy je na západním okraji obce v ulici Školní zaústěn výtlak splaškové kanalizace vedoucí z obce Rodov a dále do stokové sítě obce Holohlavy jsou rovněž předávány odpadní vody z jednotné stokové sítě obce Černožice.  
ČOV Smiřice je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny hlavním kanalizačním sběračem vyústěným do vstupní čerpací stanice. V čerpací stanici je odlehčovací objekt pro srážkové vody, hrubé česle a čerpadla. V závislosti na množství přitékající odpadní vody a na hladině vody v Labi spínají jednotlivá čerpadla, která čerpají vodu na čistírnu nebo přímo do Labe. Odpadní vody jsou čerpány do objektu integrovaného hrubého předčištění, odkud odtékají do biologických nádrží. Biologické nádrže se skládají z denitrifikační části vybavené míchadly a nitrifikační části provzdušňované dmychadly. Aktivovaný kal je od vyčištěné odpadní vody oddělen ve 2 dosazovacích nádržích a ve formě vratného kalu je čerpán zpět do denitrifikace. Přebytečný aktivovaný kal je odčerpáván do zahušťovací nádrže.
Odsazená kalová voda je odváděna na začátek ČOV, zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem.  Vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Labe.  Kapacita čistírny je 3100 EO.
 
 Vlastníkem kanalizace je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace je Královehradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba kanalizace pro zajištění odvádění odpadních vod v lokalitách:
 - lokalita označená Z2 dle Územního plánu (výstavba kanalizace v prodloužené ulici Zadní). Délka nově budované kanalizace cca 0,428 km (DN300 materiá PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 2,743 mil. Kč
 - lokalita označená Z1 dle Územního plánu (výstavba kanalizace v ulici Na Státní od křižovatky s ulicí Na Výsluní). Délka nově budované kanalizace cca 0,214 km (DN300 materiá PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 1,371 mil. Kč
 - lokalita označená Z19 dle Územního plánu (výstavba kanalizace napojením na stávající kanalizaci v ulici Kršovka). Délka nově budované kanalizace cca 0,071 km (DN300 materiá PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 0,455 mil. Kč
 -  lokalita označená Z3 dle Územního plánu (výstavba kanalizace napojením v ul. Dlouhá u křižovatky s ul. Na Státní). Délka nově budované kanalizace cca 0,102 km (DN300 materiá PVC/PE/PP)l s předpokládanými investičními náklady cca 0,653 mil. Kč
 - lokalita  v ulici Dlouhá (dle Územníího plánu od rybářství kolem průmyslového areálu a hřbitova). Délka nově budované kanalizace cca 0,315 km (DN300 materiá PVC/PE/PP) s předpokládanými investičními náklady cca 2,019 mil. Kč
 
ČOV Smiřice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nezbytné konzultovat možnost napojení rozvojových lokalit na veřejnou kanalizaci s vlastníkem a provozovatelem ČOV. Podrobnější informace o ČOV Smiřice jsou na kartě obce Smiřice.
 
Dále se předpokládá zkapacitnění páteřní kanalizační stoky v úseku ulice U Jordánů (Holohlavy) do ulice Eduarda Karla (Smiřice) ze současných DN 500 na DN 800. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektové přípravy dojde k realizaci až po návrhovém období (po roce 2030) a není možné vyčíslit předpokládané investiční náklady.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovaní (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Holohlavy 2 801,4 7 243,3 10 044,7

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Holohlavy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva