Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Habřina - CZ052.3602.5205.036480 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Habřina

Číslo obce PRVKUK 36480
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.036480
Kód obce 569992
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.036480.01 Habřina 03648 36480

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Habřina leží cca 12 km severně od Hradce Králové a cca 7 km západně od města Jaroměř v nadmořských výškách 258 – 280 m n.m. Obec má 302 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce má charakter typické vesnické zástavby – převládá zástavba rodinných domů. Do roku 2020 se uvažuje s přírůstkem cca 18 rodinných domů (cca 72 obyvatel).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Informace obce Habřina
Situační výkres stávajícího vodovodu a kanalizace obce Habřina
Situační výkres plánovaného vodovodu a kanalizace obce Habřina
Dokument: Sucho 2015 Královéhradecký kraj, Srpen 2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Habřina Trvale bydlící - - - 302 310 330 380
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 302 310 330 380

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Habřina 266 288 289 296 300 301 308 302 302 298 302 324 317 316

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Habřina - - - 250 280 290 310

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 30 32 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 33 36 38 41
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 27,50 29,70 31,90 34,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,04 27,04 29,05 31,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,04 26,70 28,36 30,02
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,46 2,65 2,85 3,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec Habřina vybudován vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Velichovky. Tento vodovod není propojen na Vodárenskou soustavu Východní Čechy.
 
Vodovod Habřina tvoří hlavní zásobovací řad o DN 110 mm, který je napojen na stávající vodovod Velichovky v obci Hustířany. Vodovod je veden do zástavby ze západní strany. Rozvodné řad po obci jsou navrženy o DN 110 mm.
 
Zásobování vodou lokality Slaný kopec je navrženo prodloužením vodovodního řadu DN 110 mm z Habřiny s posílením tlaku ATS stanicí. V lokalitě Slaný kopec na p.p.č. 122/1 v k. ú. Habřina je vybudován nový vrtu (hloubka 145 m). Nový zdroj vody bude rovněž sloužit jako záložní zdroj pro případ havárie na zdroji Velichovky. Přepojením v rozdělovací šachtě bude moci být vodou z tohoto zdroje zásobována obec Rožnov, potencionálně v opačném směru oproti stávajícímu stavu také obec Velichovky.
 
Tlakové poměry obce odpovídají tlakové úrovni ČS u vrtu v obci Velichovky. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Habřina.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Dále bude realizováno zokruhování vodovodu v délce cca 243 m a propojení vrtu (cca cca 95 m) se stávajícím vodovodem. Předpoklad realizace v roce 2025.
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě nouzového zásobování bude obce zásobována ze zdroje v lokalitě Slaný kopec. Při vyřazení celého vodovodu bude zásobena obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Habřina - - - 302 332 342 362

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Habřina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,96 30,88 32,79 34,71
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,12 19,32 20,52 21,72
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je pod obcí zaústěna do potoka Hustířanka. Stoky jsou vybudovány v komunikacích a odpadní vody svádí kmenovým sběračem o DN 600 mm.
Do této kanalizace jsou zaústěny z části předčištěné odpadní vody ze septiků, část objektů má žumpy na vyvážení.
Vyústění kanalizace nezpůsobuje hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady. V budoucnu bude stávající systém odkanalizování obce zachován a po roce 2035 bude doplněn kořenovou ČOV s příslušným předčištěním. V roce 2025 bude zrealizováno vybudování kanalizace (cca 175 m) v lokalitě Na Drahách. Dále budou v budoucnu na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a prováděna běžná údržba.
  
Odpadní vody je doporučeno likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti, u novostaveb je doporučeno osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Habřina 702,9 642,9 1 345,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Habřina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva