Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dohalice - CZ052.3602.5205.028169 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dohalice

Číslo obce PRVKUK 28169
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.028169
Kód obce 569976
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.028169.01 Dohalice 02816 28169

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dohalice leží cca 12 km severozápadně od Hradce Králové mezi železniční tratí ČD Hradec Králové – Jičín a silnicí I.třídy Hradec Králové – Jičín, v nadmořských výškách cca 254 – 270 m n.m. Obec má 380 trvale bydlících obyvatel a 30 rekreantů. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Zástavbu tvoří především rodinné domy. V obci se nachází firma Agropodnik a.s., která zaměstnává cca 20 zaměstnanců.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové a.s., 2018
Pasport kanalizace Dohalice, ENVICON s.r.o., 1/1998
Studie odkanalizování obce Dohalice, Zdeněk Chvostík, 10/2019
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dohalice Trvale bydlící - - - 380 380 380 380
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 410 410 410 410

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dohalice 440 461 463 460 455 457 468 465 474 472 470 457 435 443 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dohalice - - - 300 300 300 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,29 23,29 23,29 23,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,60 20,60 20,60 20,60
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,56 19,56 19,56 19,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,04 1,04 1,04 1,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,69 2,69 2,69 2,69

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dohalice je zásobena z veřejného vodovodu Dohalice RVS o celkové délce 7,21 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-628166-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba je zásobována ze dvou směrů – z jihovýchodního od vodojemu Přím (1000 m3, 309/313) přes Nechanice a Třesovice, a ze severu je tato větev propojena s větví z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335). Před zástavbou Mokrovous směrem k Dohaličkám jsou tyto dvě větve v rozdílné tlakové úrovni odděleny sekčním šoupětem. Vlastní zástavba Dohalic je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dohalice - - - 350 350 350 350

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dohalice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla postupně budována soustava zatrubených příkopů, která zvlášť odvodňuje severní část a zvlášť zbytek obce. Pro bytovky v severní části obce byla vybudována i malá ČOV s biodisky s kapacitou 40 – 50 EO. Parametry této ČOV – 6,3 – 8 m3/den, BSK5 = 2,1 – 2,7 kg/den. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Dohalice. Vyčištěné odpadní vody včetně vod povrchových ústí 6 výustmi do Bystřice a nečiní žádné hygienické závady.
 
Zbývající hlavní část obce má rovněž zatrubené příkopy, do kterých jsou zaústěny odpadní vody předčištěné v septicích. Vyústění této kanalizace je z části do Bystřice a vzhledem k značnému množství balastních vod nepůsobí hygienické závady. Hlavní část kanalizace je zaústěna za poštou do Mlýnského potoka. Další část kanalizace je opět zaústěna do Mlýnského potoka. Kanalizace z Dohaliček, která vede podél komunikace až k trati ČD, tu podejde drážním propustkem a za tratí je vedena do Mlýnského potoka.
 
Celkem kanalizace ústí do recipientů 6 výustmi a obec na nich provádí vzorkování.
 
Do kanalizace je vypouštěna přečištěná voda z 10 DČOV a dále předčištěná voda ze septiků. Obsah jímek je vyvážen na nejbližší ČOV.
Obec má právoplatné povolení k nakládání s vodami.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Dohalicích navrhujeme výstavbu splaškové kanalizace a centrální ČOV pro obce Dohalice a Sadová.
Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce Dohalice  směrem na sever k řece Bystřici, kde bude nová centrální ČOV Dohalice. Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV, případně tříkomorových septiků se zemním filtrem s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dohalice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dohalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva