Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dobřenice - CZ052.3602.5205.027740 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dobřenice

Číslo obce PRVKUK 27740
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.027740
Kód obce 569968
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.027740.01 Dobřenice 02774 27740

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dobřenice se nachází cca 12 km jihozápadně od Hradce Králové a cca 13 km jihovýchodně od města Chlumec n. Cidlinou, v nadmořských výškách cca 250 – 276 m n.m. Zástavba obce se rozprostírá podél páteřní komunikace. Poblíž obce vede dálnice D11. Obec má 572 trvale bydlících obyvatel v cca 196 rodinných domech. S ohledem na blízkost Hradce Králové, budoucí výstavbu dálnice a tím i dostupnost se dá očekávat rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Dobřenice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobřenice Trvale bydlící - - - 588 572 583 588
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 638 622 633 638

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dobřenice 609 575 566 556 568 571 581 579 572 574 585 586 566 571

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobřenice - - - 588 588 588 588

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 65 65 65 65
Maximální potřeba vody m3/den - - - 78 78 78 78
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 64,62 64,62 64,62 64,62
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 57,16 57,16 57,16 57,16
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 33,09 33,09 33,09 33,09
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 24,08 24,08 24,08 24,08
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,46 7,46 7,46 7,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dobřenice je součástí skupinového vodovodu Kratonohy, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ) s posílením ze směru od Nechanic řadem DN 300 mm a DN 200 mm. (DN 300 končí v Trnavě a poté pokračuje do Kratonoh DN 200). Zásobovaná část obce je napojena přes stávající věžový vodojem situovaný ve východní části obce. Na vodovod je napojena i obec Syrovátka - zrovna tak jsou napojeny ještě další obce - Michnovka, Pravy, Osičky, Osice, Trávník a Polizy. Kapacita vodojemu 250 m3 je dostatečná, vodojem je plněn čerpací stanicí v Dobřenicích. Hydrostatický tlak je dán výškou vodojemu a činí 0,4 – 0,5 Mpa. Navržená zástavba je napojena na zásobovací řad v obci PVC 110 a 160 mm, který je situovaný převážně v komunikacích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Dále je na výhledové období navrženo propojení severovýchodní části Dobřenic se západní částí Syrovátky - Benátky, v délce cca 680 m. Toto propojení je navrženo z důvodu zkvalitnění dodávek vody v případě poruchy a malého tlaku vody ve vodovodní síti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobřenice - - - 545 545 550 555

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobřenice - - - 545 545 550 555

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 60,63 60,96 61,30 61,63
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 16,55 16,64 16,73 16,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 6,38 6,38 6,38 6,38
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,74 1,74 1,74 1,74

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Dobřenice je vybudovaná splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody z ČOV ústí do Třesického potoka. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 13.11.2007. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s kapacitou 1200 EO a je na ni napojena i obec Syrovátka. Délka kanalizace v obci Dobřenice je cca 9,2 km.
 
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci a ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobřenice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobřenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva