Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Černožice - CZ052.3602.5205.020621 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černožice

Číslo obce PRVKUK 20621
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.020621
Kód obce 569925
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.020621.01 Černožice 02062 20621

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Černožice leží cca 11 km severně od Hradce Králové a cca 4 km jihozápadně od města Jaroměř mezi silnicí I.třídy Hradec Králové – Náchod a řekou Labe, v nadmořských výškách 246 – 256 m n.m. Obec má 1180 trvale bydlících obyvatel v 240 rodinných domech. V obci se nachází asi 5 chalup (objekty pro přechodně bydlící obyvatele).
Dále v obci působí společnost ROTEXIM, a.s. (textilní výroba s cca 30 zaměstnanci). V obci se nachází rovněž ubytovací zařízení Motel Arcus s kapacitou cca 45 lůžek. Územní plán předpokládá realizovat zástavbu v rozvojových lokalitách Z5 (K Čáslavkám) a P2 (výhledově).
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní studie Černožice lokalita Z5 - "K Čáslavkám", Atelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, 2016
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-620629-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-751081-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-620629-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5205-751081-48172898-3/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černožice Trvale bydlící - - - 1 180 1 180 1 200 1 220
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 1 195 1 195 1 215 1 235

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Černožice 1188 1158 1178 1176 1159 1147 1165 1182 1155 1142 1137 1125 1092 1109

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černožice - - - 1 135 1 135 1 154 1 175

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 76 77 78 79
Maximální potřeba vody m3/den - - - 91 92 93 94
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 75,92 76,81 77,70 78,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 63,92 64,67 65,42 66,17
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 49,54 50,29 51,04 51,78
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 14,39 14,39 14,39 14,39
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,01 12,15 12,29 12,42

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Černožice má vybudován veřejný vodovod. Obec je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Je zásobena pomocí hlavního zásobního řadu ze dvou věžových vodojemů Smiřice 2 x 200 m3 (282,0 / 287,0 m n.m.), které jsou umístěny v severní části nad obcí Holohlavy. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
Vodovod je rozveden po celém území obce.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžových vodojemů Smiřice.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojeno cca 95 % obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou
individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (jsou ve vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s.)
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
V dlouhodobém horizontu se předpokládá vybudování vodovodu v rozvojové lokalitě Z5 (K Čáslavkám) dle platného Územního plánu. Konkrétně:
- do roku 2025 dojde k výstavbě vodovodu v jižní části lokality Z5 a to v délce 0,546 km (PVC DN 100).
Předpokládané investiční náklady 1,31 mil. Kč
- po roce 2030 dojde k výstavbě vodovodu ve zbylých částech lokality Z5 a to v délce 0,904 km (PVC DN 100).
Předpokládané investiční náklady 2,17 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) nebo jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je:
- úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černožice - - - 1 135 1 135 1 154 1 175

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černožice - - - 1 135 1 135 1 154 1 175

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 70,03 70,85 71,68 72,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 31,64 32,01 32,38 32,76
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 12,15 12,15 12,15 12,15
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 5,49 5,49 5,49 5,49

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která svádí jak vody splaškové, tak povrchové do kanalizační sítě města Smiřice a tím i na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV Smiřice IČME: 5205-751081-48172898-4/1; IČPE: 5205-751081-48172898-4/1-27461211). Hlavní stoka v Černožicích směřuje od severu k jihu a pod obcí jsou odlehčeny dešťové vody do Mlýnského náhona. Dále pak pokračuje stoka DN 400 až do Smiřic, kde se napojí na stávající kanalizační síť města Smiřice a tím i na centrální čistírnu odpadních vod.
Vlastníkem kanalizace na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a prováděna běžná údržba.
ČOV Smiřice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nezbytné konzultovat možnost napojení rozvojových lokalit na veřejnou kanalizaci s vlastníkem a provozovatelem ČOV. Podrobnější informace o ČOV Smiřice jsou na kartě obce Smiřice.
V dlouhodobém horizontu se předpokládá vybudování splaškové kanalizace v rozvojové lokalitě Z5 (K Čáslavkám) dle platného Územního plánu.
Konkrétně:
- do roku 2025 dojde k výstavbě kanalizace v jižní části lokality Z5 a to v délce 0,518 km (PP/PE DN 300).
Předpokládané investiční náklady 2,528 mil. Kč
- po roce 2030 dojde k výstavbě kanalizace ve zbylých částech lokality Z5 a to v délce 0,713 km (PP/PE. DN 300).
Předpokládané investiční náklady 3,479 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černožice 1 310,4 2 527,8 3 838,2

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černožice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva