Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vestec - CZ052.3605.5209.081086 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vestec

Číslo obce PRVKUK 81086
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.081086
Kód obce 547565
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.081086.01 Vestec 08108 81086

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Vestec (330 – 341 m n. m.) leží na katastrálním území Vestec u Hořiček (681083).
 
Trvale zde žije celkem 125 obyvatel a 33 rekreantů.
 
Vestec má rozptýlenou radiokoncentricky uspořádanou zástavbu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Projektová dokumentace DČOV Vestec u Hořiček, AKVOPRO s r.o., 7/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec Trvale bydlící - - - 125 125 125 125
Přechodně bydlící - - - 33 33 33 33
Celkem - - - 158 158 158 158

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vestec 147 144 154 158 159 165 173 178 183 182 184 179 183 189 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 90 90 90 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 34 34 34 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 28,03 28,03 28,03 28,03
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,02 16,02 16,02 16,02
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,02 16,02 16,02 16,02
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,01 12,01 12,01 12,01

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Vestec je vybudován Vodovod Vestec o celkové délce 7,383 km, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele. Zdrojem pitné vody pro vodovod je převzatá voda ze zdroje u obce Hájnice. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-681083-48172928-1/1
IČPE: 5209-681083-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 90
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Zásobování se děje prostřednictvím akumulace ve vodojemu Nový Dvůr o obsahu 30 m3 a s d. v. 409,66 m n.m. a Hygienické zabezpečení Mezilečí (IČME: 5209-613452-48172928-2/1, IČPE: 5209-613452-48172928-2/1-48172928).  Hygienické zabezpečení v Mezilečí (VDJ Proruby) probíhá dávkováním chlornanu sodného.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je jímána ze studny Hajnice. Celková vydatnost zdroje je 8 l/s. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Vestec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (dovozní vzdálenost 3 km) nebo dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 13 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 91 91 91 91

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vestec - - - 0 62 62 62

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,47 17,47 17,47 17,47
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,16 0,16 0,16 0,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Vestec je vybudována jednotná gravitační kanalizace o délce 0,67 km, kterou vlastní a provozuje Obec Vestec. Sídelní jednotka dále využívá systému příkopů, struh a propustků.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-681083-00653985-3/3
IČPE: 5209-681083-00653985-3/3-00653985
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Vestec není centrální ČOV. Odpadní vody z cca 20 ks septiků jsou odváděny do kanalizace, která je ukončena výustí do bezejmenné vodoteče v rokli jihozápadně od obce. Tato vodoteč se následně vlévá do Větrnického potoka (číslo hydrologického pořadí 1-01-02-0570-0-000). Odpadní voda z jímek je likvidována na ČOV Česká Skalice. Stáří a technický stav septiků a jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Vestec včetně  bude odkanalizování a čištění odpadních vod řešeno individuálně primárně pomocí vybudování 16 domovních ČOV pro 17 jednotlivých nemovitostí. 13 DČOV budou pro 2 – 4 EO a 3 DČOV pro 5 – 6 EO. Předpokládá se napojení 62 EO, navrhovaná kapacita stavby je 67 EO. Domovní ČOV budou řešeny jako biologické aktivační nebo duálně anaerobně-aerobní ČOV. Technologie ČOV je dodávána jako smontovaný celek, který je umístěn v plastových nádržích. Sedimentační nádrž je zhotovená jako plastová nádrž, do které je uloženo potrubí zhotovené z plastu. Všechny kovové části konstrukce jsou provedené z nerezové oceli.  Biologický reaktor (nádrž) je zhotovený jako plastová nádrž, do které je uložena vestavba zhotovená z plastu. Všechny kovové části konstrukce jsou provedené z nerezové oceli.  DČOV je po obsypání samonosná.
 
Dále budou vybudovány související kanalizační přípojky se zaústěním do stávající kanalizace (celkem 156 m DN 125/150 z PVC/KG).
 
Dokončení prací se předpokládá v roce 2020.
Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 1,928 mil. Kč.
 
V případě nutnosti zachovat stávající zařízení, bude provedena rekonstrukce stávajících nepropustných jímek na vyvážení, popř. vybudování jímek nových, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905, u septiků musí splňovat Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Odpadní vody z DČOV a septiků budou svedeny do stávající jednotné kanalizace, která je zaústěna do toku. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vestec 0,0 1 927,5 1 927,5

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vestec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva