Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Babice - CZ052.3602.5212.000612 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Babice

Číslo obce PRVKUK 612
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.000612
Kód obce 569828
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.000612.01 Babice 00061 612

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Babice leží cca 14 km západně od Hradce Králové a cca 8 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 236 – 242 m n.m. Obec má 190 trvale bydlících obyvatel ve 76 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Jsou zde také 4 chalupy pro cca 10 rekreantů.
V obci se nalézá kravín Agropodnik Humburky (cca 40 zaměstanců). Kejda je vyvážena na pole.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Územní plán Babice, Regio, projektový ateliér s r.o., 5/2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babice Trvale bydlící - - - 190 190 190 190
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 200 200 200 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Babice 193 203 203 205 204 200 192 195 189 191 185 190 184 212 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babice - - - 115 115 115 115

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,40 12,40 12,40 12,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,97 10,97 10,97 10,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,16 6,16 6,16 6,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,82 4,82 4,82 4,82
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,43 1,43 1,43 1,43

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod Babice o délce 3,266 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Distribuce pitné vody je zajišťována ze systému Hradec Králové – Nový Bydžov. Vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové, a.s.,  provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-600610-48172898-1/1
IČPE: 5205-605972-48172898-1/1-27461211
 
Zásobní řad PVC DN 160 mm do obce je veden ze severovýchodního směru od Nechanic.
V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Tlakové poměry obce Babice jsou ovlivňovány redukční šachtou RŠ Nechanice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Místní část malé Babice nemá realizován veřejný vodovod – zásobení vodou je provedeno individuálně, z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody ze z vodovodu Nový Bydžov (8 km) nebo úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babice - - - 190 190 190 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,60 18,60 18,60 18,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je realizována  jednotná gravitační kanalizace podél hlavní silnice o celkové délce 2,798 km s tím, že uprostřed obce je zaústěna 5 výústmi do přepadu z rybníka a tím i do místní vodoteče, která protéká obcí a ústí do rybníka Řepíček, který plní funkci biologického rybníka. Jedná se vlastně o zatrubené příkopy, do kterých jsou zaústěny balastní vody. V obci je vybudováno 8 DČOV, dále jímky na vyvážení a částečně septiky se zaústěním do stávající kanalizace.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5212-600610-45978484-3/1
IČPE: 5212-600610-45978484-3/1-45978484
 
Místní část Malé Babice nemá realizovanou kanalizační síť – odpadní vody jsou likvidovány v jímkách nebo v septicích.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme v souladu s územním plánem obce z roku 2018 vybudovat souběžně se stávající kanalizací novou oddílnou kanalizaci zakončenou ČOV s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody z obce budou svedeny jižně pod obec, kde navrhujeme realizovat centrální čistírnu odpadních vod pro obci Babice.
v souladu s platnou legislativou bude ponechán individuální způsob likvidace odpadních vod v okrajových částech obce, kde by bylo napojení na centrální kanalizaci neúměrné nákladné.
V Malých Babicích navrhujeme zachovat stávající způsob odkanalizování.
Studie ohledně ČOV a splaškové kanalizace nebyla k roku 2018 zpracována.
 
Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po roce 2030. Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva