Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žacléř - CZ052.3610.5214.194247 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žacléř

Číslo obce PRVKUK 194247
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.194247
Kód obce 579874
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.194247.01 Žacléř 19424 194247

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Žacléř (580 - 650 m n.m.) je město v centru s klasickou městskou zástavbou a v periferních oblastech se zástavbou rodinných domků v zahradách. Počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel. Žacléř leží v CHOPAV Krkonoše a na katastrální území Žacléře zasahuje území KRNAPu. V této lokalitě se nacházejí lososové vody a ptačí oblast Krkonoše.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Žacléř
Územní plán města Žacléř
kanalizační řád kanalizace Žacléř
informace provozovatele Technické služby Žacléř, spol. s r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žacléř Trvale bydlící - - - 2 875 2 900 2 980 3 100
Přechodně bydlící - - - 261 261 280 310
Celkem - - - 3 136 3 161 3 260 3 410

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Žacléř 3553 3496 3440 3385 3327 3284 3254 3207 3144 3134 3136 3126 3058 3092

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žacléř - - - 2 875 2 900 2 980 3 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 400 433 467 500
Maximální potřeba vody m3/den - - - 500 533 567 600
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 400,00 433,33 466,67 500,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 300,00 333,33 366,67 400,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 290,00 323,33 356,67 390,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 100,00 100,00 100,00 100,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Žacléř má městský vodovod, ze kterého je částečně zásobována pitnou vodou i místní část Bobr a obec Lampertice.
 
V Žacléři je z městského vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
Vlastníkem vodovodu je město Žacléř a jeho provozovatelem Technické služby Žacléř.
 
Zdroje pitné vody pro městský vodovod:
 
Sněžný potok – odběr povrchové vody do ÚV Prkenný Důl vybudované v roce 1957, zdroj o vydatnosti 15 l/s.
 
Prameniště Rýchory – celkem osm pramenních zářezů svedených do čtyř sběrných jímek. Zdroj byl vybudovaný v roce 1912, jeho průměrná vydatnost je 3,5 l/s a max. vydatnost je 10 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně vedena litinovým a plastovým přiváděcím řadem DN 150 do VDJ Horní Porcelánka.
Pramenní Štola– pramenní štola z roku 1912 ve VDJ Dolní Porcelánka. Průměrná vydatnost zdroje je 0,75 l/s a max. vydatnost je 2,5 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně vedena litinovým přiváděcím řadem DN 80 do akumulace VDJ Dolní Porcelánka.
Povrchová voda ze Sněžného potoka je upravovaná na normou požadovanou kvalitu v úpravně vody Prkenný Důl.
Úpravna byla vybudována v roce 1957 a má kapacitu 15 l/s. Surová voda je upravována prostou filtrací. Hygienické zabezpečení vody je zajišťováno dávkováním chlornanu sodného do upravené vody. K filtraci jsou používány otevřené pískové filtry s náplní křemičitého písku druhu FP2.Praní filtrační náplně je prováděno vodou a vzduchem.
 
Zásobované území je výškovým umístěním vodojemů rozděleno do dvou tlakových pásem: VDJ Horní Porcelánka a VDJ Dolní Porcelánka.
Ve vodovodním systému je pět vodojemů:
VDJ ÚV Prkenný Důl – zemní dvoukomorový o objemu 2x250 m3 (589,8/- m n. m.). Součástí ÚV je čerpací stanice, která čerpá upravenou vodu litinovým přívodním řadem DN 200 do VDJ Zámek a dále do VDJ Dolní Porcelánka.
VDJ Zámek - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x400 m3 (647,0/642,0 m n. m.) vybudovaný v roce 1956. Do vodojemu je voda čerpána z úpravny vody Prkenný Důl. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním litinovým řadem DN 200, 125, 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům.
VDJ Dolní Porcelánka - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x100 m3 (644,35/647,35 m n. m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu je přivedena pitná voda z ÚV výtlačným řadem DN 200, dále pak gravitačně přepadovým potrubím z VDJ Horní Porcelánka a pramenní štoly. Z vodojemu Porcelánka Spodní je v případě potřeby čerpána pitná voda z ÚV výtlakem do VDJ Horní Porcelánka. Z vodojemu Dolní Porcelánka je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 125, 100, 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům.
VDJ Horní Porcelánka - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x75 m3 (686,30/683,30 m n. m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu je voda čerpána výtlakem z vodojemu Porcelánka Spodní a dále do něj gravitačně natéká prameniště Rýchory. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu Horní Porcelánka je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 125, 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům. V případě potřeby je také zásobován vodojem Horní Bobr.
VDJ Černá voda - zemní jednokomorový vodojem o objemu 100 m3 (cca 585,0/- m n. m.) vybudovaný v roce 1955. Vodojem je gravitačně zásobován ze sítě VDJ Spodní Porcelánka. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v horní části Lampertic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou bude zachován i v budoucnu. V případě dalších lokalit se bude situace řešit napojením na vodovodní síť a bude prováděna běžná údržba.
 
Dále bude v lokalitě Prkenný Důl vybudován vodovod a bude nutno provést regeneraci prameniště Rýchory.
S ohledem na technický stav technologické a stavební části úpravy vody Prkenný Důl je žádoucí dokončení rekonstrukce ÚV Prkenný Důl.
  
Realizace bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Město Žacléř nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den)
bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obcí Královec a Lampertice (z části zásobované vodovodem Bernartice).
Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žacléř - - - 2 850 2 875 2 955 3 075

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žacléř - - - 2 850 2 875 2 955 3 075

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 290,00 323,33 356,67 390,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 400,00 433,33 466,67 500,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Žacléř má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na centrální ČOV Bobr. Na kanalizační sítí jsou celkem čtyři čerpací stanice. Kanalizace je vybudována z betonových, plastových, kameninových trub DN 200-500.  
 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Žacléř a provozovatelem Technické služby Žacléř.
  
Využívaná čistící zařízení:
ČOV Bobr- mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pracující na principu primární sedimentace, aktivace s jemnobublinnou aerací a se sedimentací kalu v podélné dosazovací nádrži a sítovým mikrofiltrem a je navržena pro 3536 EO. Mechanické předčištění je tvořeno lapačem hrubého stěrku, hrubými ručně stíranými česlemi, jemnými strojně stíranými česlemi, lapáku písku a lapače tuků a plovoucích nečistot.
Přebytečný kal z dosazovací nádrže je čerpán do primární usazovací nádrže. Surový kal z kalových jímek
usazovacích nádrží je čerpán do zahušťovacích nádrží. Odsazená kalová voda se přepouští na biologický stupeň.
Zahuštěný kal je odvážen k další likvidaci.
 
Odtok z ČOV Bobr je vyústěn do pravostranného přítoku potoku Bobr, který pokračuje na polském území jako vodárenský tok.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
Tiny masiv - výroba nábytku – 35 zaměstnanců, produkce odpadních vod 1,4 m3/rok
Lusti – výroba lyží a snowboardů – 15 zaměstnanců, produkce odpad. vod 0,75 m3/rok
Keramtech s.r.o. – keramika a porcelán – 186 zaměstnanců, produkce odpad. vod 19,5 m3/rok
R&B Mědílek s.r.o. – výroba plastových lahví – 25 zaměstnanců, produkce odpad. vod 0,5 m3/rok
Köster CS s.r.o. – výroba svářecích čepů – 25 zaměstnanců, produkce odpad. vod 2,5 m3/rok
 
Dešťové vody z cca 95 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací komory vypouštěny do místních vodotečí. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žacléř 1 195,0 0,0 1 195,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žacléř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva