Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prkenný Důl - CZ052.3610.5214.194221 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žacléř

Číslo obce PRVKUK 194221
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.194221
Kód obce 579874
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.194221.01 Prkenný Důl 19422 194221

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Prkenný Důl (500 - 575 m n.m.) je místní částí města Žacléř. Jedná se o sídlo se zástavbou roztroušenou podél místních vodotečí. Počet přechodných návštěvníků několikanásobně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel. Místní částí protéká vodohospodářsky významný tok Sněžný potok, v této lokalitě se nacházejí lososové vody. Místní část leží částečně v CHOPAV, zasahuje území KRNAPu, oblast je vyhlášená jako ptačí oblast Krkonoše.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Žacléř
Územní plán města Žacléř
kanalizační řád kanalizace Žacléř
informace provozovatele Technické služby Žacléř, spol. s r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prkenný Důl Trvale bydlící - - - 27 30 40 50
Přechodně bydlící - - - 216 300 320 380
Celkem - - - 243 330 360 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Žacléř 3553 3496 3440 3385 3327 3284 3254 3207 3144 3134 3136 3126 3058 3092 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prkenný Důl - - - 10 10 40 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 20 35 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 40 70 100
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,00 20,00 35,00 50,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,00 16,67 28,33 40,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,00 16,67 28,33 40,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 3,33 6,67 10,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Prkenném Dole je z části vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je zásoben vodou z ÚV Prkenný Důl a tlakového pásma VDJ Zámek. Převážná část trvale žijícího obyvatelstva a přechodných návštěvníků je zásobena pitnou vodou z individuálních zdrojů.
 
V Prkenném Dole byly v rámci hydrogeologického průzkumu vyhloubeny dva vrty PD4 a PD5 cca do hloubky 80,0 m. Podle krátkodobé zkoušky vykazují celkovou vydatnost do 5,0 l/s. V průměru je dle předpokladu možno počítat s vydatností cca 3,0 l/s, ale dle čerpacích zkoušek je nutné očekávat snížení hladiny vody v místních studnách. V současnosti se neplánuje jejich využití.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Město Žacléř plánuje vybudování kompletního vodovodu DN 32-235 v délce cca 2 km v místní části Prkenný Důl.
S ohledem na technický stav technologické a stavební části úpravy vody Prkenný Důl je žádoucí dokončení rekonstrukce ÚV Prkenný Důl.
V případě dalších lokalit se bude situace řešit napojením na vodovodní síť a bude prováděna běžná údržba.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Prkenný Důl nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Žacléř.
Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude hygienicky nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prkenný Důl - - - 0 0 40 50

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prkenný Důl - - - 0 0 40 50

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 16,67 33,33 50,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 6,67 13,33 20,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Prkenný Důl nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z Prkenného Dolu jsou zachycovány:
v septicích s přepadem do povrchových vod, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody z Prkenného Dolu jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Sněžného potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově (2021-2023) bude v Prkenném Dole vybudována splašková kanalizační síť, zakončená čerpací stanicí, která bude přečerpávat odpadní vody na ČOV Bobr.
 
Důvodem jsou hygienické závady na Sněžném potoce, který je recipientem pro vypouštěné odpadní vody z trvale obydlených nemovitostí a sportovních a rekreačních zařízení. V rekreační sezóně se počítá s produkcí znečištění až 650 EO.
 
Kanalizační systém bude navržen jako gravitační s výtlakem na čerpací stanici.
 
Gravitační stoky DN 250-300 jsou navrženy v celkové délce cca 2,5 km. Gravitační kanalizace je zakončena čerpací stanicí. Z této čerpací stanice bude veden výtlačný řad DN 100 (s výtlakem 1,1 km) do stávající čerpací stanice Rehamedica v Žacléři.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prkenný Důl 5 312,0 16 095,0 21 407,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prkenný Důl - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva