Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Moravské Předměstí - CZ052.3602.5205.409871 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 409871
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.409871
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.409871.01 Moravské Předměstí 40987 409871

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Moravské Předměstí je místní částí statutárního města Hradce Králové. Nachází se na jihu města téměř celá obklopená Třebší, na jejímž katastrálním území také leží, částečně hraničí s Novým Hradcem Králové
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravské Předměstí Trvale bydlící - - - 5 452 5 498 5 482 5 465
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 5 452 5 498 5 482 5 465

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 90596 93506

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravské Předměstí - - - 5 754 5 750 5 733 5 716

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 625 624 622 621
Maximální potřeba vody m3/den - - - 781 780 778 776
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 625,06 623,68 622,31 620,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 526,27 525,11 523,95 522,79
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 342,23 341,48 340,72 339,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 184,04 183,63 183,23 182,82
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 98,79 98,57 98,36 98,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Moravské Předměstí budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících. Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravské Předměstí - - - 4 513 4 511 4 497 4 484

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravské Předměstí - - - 4 513 4 511 4 497 4 484

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 342,42 341,69 340,95 340,22
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 164,25 163,90 163,55 163,19
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 184,04 183,65 183,25 182,86
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 88,28 88,09 87,90 87,71

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Na Moravském Předměstí je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť (stoka C a C1). Stoka C se dělí na dvě základní stoky - stoku C a C1.
 
Stoka C1 odvádí odpadní vodu z městské části Malšovice (severní část). Stoka C1 začíná na konci městské části Malšovice v ulici Úprkova. Prochází Malšovicemi a dále pokračuje kolem Všesportovního stadionu, koupaliště Flošna a areálu Univerzity Hradec Králové ke Gočárově okruhu (most U Soutoku). Zde je stoka C1 zakončena odlehčovací komorou a spadištěm S2. Odpadní voda poté vstupuje do hloubkové štoly, jež vede z centra města (zimní stadion) a pokračuje přes areál fakutlní nemocnice na ČOV Hradec Králové. Odlehčené dešťové vody jsou vypouštěny do řeky Labe.
 
Stoka C odvádí odpadní vodu z městských částí Malšovice (jižní část), Moravské Předměstí, Třebeš a částečně Nový
Hradec (severní část). Stoka C je velice rozvětvená a má několi páteřních sběračů:
sběrač Moravské Předměstí (Jana Masaryka), Malšovice (Mrštíkova)
sběrač Moravské Předměstí (Palachova, Benešova, M. Horákové), Nový Hradec Králové
sběrač Moravské Předměstí (Brněnská), Malšovice (Na Brně, Rybova)
sběrač Třebeš (Zborovská)
 
Stoka C končí v areálu fakutlní nemocnive virovým separátorem. Odpadní voda z virového separátoru natéká do spadiště S a vstupuje do hloubkové štoly, ješt vede z centra města (zimní stadion) a pokračuje na ČOV Hradec Králové. Děšťové odpadní vody jsou ve virovém separátoru odlehčené do řeky Labe
 
Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Moravské Předměstí budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Moravské Předměstí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Moravské Předměstí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva