Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svoboda nad Úpou - CZ052.3610.5214.411311 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Svoboda nad Úpou

Číslo obce PRVKUK 411311
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.411311
Kód obce 579734
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2551
Svoboda nad Úpou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.411311.01 Svoboda nad Úpou 41131 411311

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Svoboda nad Úpou (500 - 550 m n.m.) je město se zástavbou soustředěnou ve dvou centrech a s rozptýlenou v okrajových částech. Počet přechodných návštěvníků přesahuje více jak třetinu počtu trvale bydlících obyvatel.

Město leží v ochranném pásmu KRNAP. Nad obcí je PHO 2. vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ lázeňského místa Janské Lázně I. a II. stupně. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Úpa.

 

Podklady:

Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Informace obce Svoboda nad Úpou

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svoboda nad Úpou Trvale bydlící - - - 1 930 2 100 2 100 2 100
Přechodně bydlící - - - 400 400 400 400
Celkem - - - 2 330 2 500 2 500 2 500

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Svoboda nad Úpou 2137 2180 2160 2128 2107 2083 2112 2100 2082 2062 2081 2057 1937 2032

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svoboda nad Úpou - - - 1 930 2 100 2 100 2 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 255 263 270 278
Maximální potřeba vody m3/den - - - 345 350 356 361
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 255,24 262,74 270,23 277,73
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 255,24 262,74 270,23 277,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 194,27 199,98 205,68 211,39
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 60,97 62,76 64,55 66,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Svoboda nad Úpou má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. Přes katastr města jsou ze zdrojů v Temném Dole vedeny dva přivaděče DN 400 a DN 225 do soustavy vodojemů městského vodovodu Trutnov. Přivaděče jsou v přerušovací komoře v Dolním Maršově propojeny. Zdroje pitné vody pro městský vodovod Trutnov jsou odběr povrchové vody z řeky Úpy a prameniště Rýchory. Povrchová voda je upravována v úpravně vody Temný Důl.
Městský vodovod ve Svobodě nad Úpou je propojen s vodovodními systémy sousedních obcí - Janských Lázní a Mladých Buků. Průběžně docházelo k rozšiřování vodovodní sítě i do dalších částí zástavby.
 
Zdroje vody pro vodovod ve Svobodě nad Úpou:
zdroj Svoboda - prameniště ze začátku 20. století se soustavou sběrných jímek s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 5 l/s a průměrné 2 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje platným předpisům z hlediska ukazatelů Ca+Mg (jsou jen doporučené ukazatele). Voda ze zdroje je gravitačně svedena litinovým přiváděcím řadem DN 80 do vodojemu Svoboda.
zdroj Nový Svět - prameniště ze začátku 20. století se soustavou sběrných jímek s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 6 l/s a průměrné 2,5 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje platným předpisům z hlediska ukazatele Ca+Mg, obsah železa je na hranici. Voda ze zdroje je gravitačně svedena litinovým přiváděcím řadem DN 80 do vodojemu Nový Svět.
zdroj Modré Kameny - prameniště ze začátku století se soustavou sběrných jímek s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 10 l/s a průměrné 5 l/s Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Kvalita vody ve zdroji nevyhovuje platným předpisům z hlediska ukazatele Ca+Mg (jsou jen doporučené ukazatele). Voda ze zdroje je gravitačně svedena litinovým přiváděcím řadem DN 125 do vodojemu Modré Kameny.
dotace vodovodního systému Dolní Maršov z vodovodního přivaděče DN 400 z úpravny vody Temný Důl do městského vodovodu Trutnov ve výši do 10 l/s. Z přivaděče by byla voda čerpána čerpací stanicí Sídliště do vodojemů Modré Kameny a Sluneční Stráň.
možnost dotace z vodovodního rozvodu v Janských Lázních do městského vodovodu v centrální části Svobody n.Ú. ve výši do 2 l/s.
 
Vodovodní systém města je tvořen 5 tlakovými pásmy, která jsou dána výškovým umístěním vodojemů:
Vodojem Svoboda - zemní jednokomorový vodojem o objemu 30 m3 (599,20/597,20 m n.m.) vybudovaný v roce 1912. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům ve střední části města.
Vodojem Nový Svět - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (593,60/591,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1912. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům ve městě – lokalita Nový Svět.
Vodojem Modré Kameny - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x50 m3 (586,9/584,2 m n.m.) vybudovaný v roce 1912. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v severní části města.
Vodojem Sluneční Stráň - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x200 m3 (554,0/551,0 m n.m.) vybudovaný na začátku století. Vodojem je plněn litinovým řadem DN 175 z vodojemu Modré Kameny a funguje jako vodojem ve spotřebišti. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 225 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v jižní části města. Zásobní řad pokračuje do Mladých Buků a plní vodojem U Hřbitova.
Vodojem Nad LOU - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x100 m3 (590,3/585,8 m n.m.) vybudovaný v 60.letech. Vodojem je plněn přes přerušovací komoru tlaku Duncan z vodovodního systému Janských Lázní. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 160 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v centrální části města

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Vzhledem ke stáří všech zdrojů pitné vody pro obec doporučujeme jejich revitalizaci. Na vodovodní síti bude probíhat běžná údržba.
 
Pro bezpečnější dodávku vody do vodovodní sítě se plánuje rozšíření stávajícího Vodojemu Svoboda (Kraví hora) 30 m3 (599,20/597,20 m n.m.) na min. dvojnásobný objem. Nový Svět 2x50 m3 (593,60/591,0 m n.m.), Modré Kameny 2x50 m3 (586,9/584,2 m n.m.) a Sluneční Stráň 2x200 m3 (554,0/551,0 m n.m.) pocházejí z roku 1912, z tohoto důvodu doporučujeme vyhodnotit jejich technický stav a provést odpovídající rekonstrukce.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Město Svoboda nad Úpou nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody, ale může být zásobována existujícími propoji z vodovodu Janské Lázně a z přivaděče ÚV Temný Důl - Trutnov. Pokud tyto varianty nebudou možné, bude nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) řešeno jejím dovozem. V případě havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z Janských Lázní, z Mladých Buků, z Horního Maršova.
 
Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svoboda nad Úpou - - - 1 915 2 000 2 000 2 050

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svoboda nad Úpou - - - 1 915 2 000 2 000 2 050

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 166,50 170,41 174,32 178,23
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 115,80 118,52 121,24 123,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 43,30 43,30 43,30 43,30
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 26,88 26,88 26,88 26,88

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V centrální části Svobody nad Úpou byla průběžně budována jednotná i oddílná splašková kanalizace z betonových, kameninových a PVC trub DN 200–800. V roce 2002 byla vybudovaná oddílná splašková kanalizace pro lokalitu Nový Svět v délce 0,207 km z PVC trub DN 200. Kanalizací jsou odpadní vody odváděny do hlavního kanalizačního přivaděče Svoboda nad Úpou – Trutnov a tím ke zneškodnění na centrální čistírnu odpadních vod Trutnov (trvale bydlící obyvatelé – cca 69 %, přechodní návštěvníci – cca 70 %). V roce 2004 byla dokončena splašková kanalizace v lokalitě Sluneční stráň (délka cca 505 m). Vlastníkem a provozovatelem kanalizačních zařízení je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
Odpadní vody ze zbylé části města jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov (trvale bydlící obyvatelé – cca 4 %, přechodní návštěvníci – cca 4 %),
v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 20 %, přechodní návštěvníci – cca 13 %) nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 6 %, přechodní návštěvníci – cca 13%),
v domovních mikročistírnách s odtokem do kanalizace (trvale bydlící obyvatelé – cca 1 %, přechodní návštěvníci – cca 0 %).
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou ve městě ještě následující producenti většího množství odpadních vod:
KVK Parabit – 80 EO, Krkonošské obálky 100 EO
 
Dešťové vody jsou z cca 30 % města odváděny jednotnou kanalizací a přes dešťové oddělovače jsou odváděny do řeky Úpy. Zbytek města je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.
 
Celková produkce znečištění v aglomeraci Svoboda nad Úpou se pohybuje v rozmezí 2-10 tis. EO. Z tohoto důvodu byla aglomerace Svoboda nad Úpou zařazena do kategorie 2-10 tis. EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve městě Svoboda nad Úpou je do roku 2030 uvažováno s dostavbou oddílné splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce cca 540 m (Černohorská a dostavba Sluneční stráň), čímž bude odkanalizováno celé město. Kanalizací jsou odpadní vody odváděny do hlavního kanalizačního přivaděče Svoboda nad Úpou – Trutnov a tím ke zneškodnění na centrální čistírnu odpadních vod Trutnov.
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
S ohledem na velké množství balastních vod je doporučena v této lokalitě postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svoboda nad Úpou 0,0 3 105,0 3 105,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svoboda nad Úpou - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva