Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prostřední Staré Buky - CZ052.3610.5214.154164 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Buky

Číslo obce PRVKUK 154164
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.154164
Kód obce 579661
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.154164.01 Prostřední Staré Buky 15416 154164

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Staré Buky (360 - 410 m n.m.) je zemědělská obec se značně rozptýlenou zástavbou. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku místní části Dolní, Horní a Prostřední Staré Buky. Počet přechodných návštěvníků mírně přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele kanalizace - Vodohospodářské služby RT s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Staré Buky Trvale bydlící - - - 300 300 300 300
Přechodně bydlící - - - 320 320 320 320
Celkem - - - 620 620 620 620

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Staré Buky 458 489 506 526 544 551 568 582 568 578 607 633 648 654

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Staré Buky - - - 45 60 500 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 99 184 269
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 148 276 404
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,87 98,97 184,07 269,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,24 15,98 29,72 43,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,24 15,98 29,72 43,47
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,63 82,99 154,35 225,70

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v celém rozsahu obce nyní neexistuje. Ale jsou tady dvě lokality, kde je vodovod řešen izolovaně lokálním způsobem – lokalita Bungalov (vodovod, kanalizace s ČOV) a lokalita u obecního úřadu (vodovod):
 
Lokalita Bungalov:
5214-754161-27539075-1/1   Staré Buky – vodovod Bungalov
5214-754161-27539075-2/1   Staré Buky – vrtaná studna J-A
Vodovod zásobuje pitnou a užitkovou vodou stávající a budoucí zástavbu lokalitě pro 25 rodinných domů v katastru Prostřední Staré Buky. Výhledově zde bude trvale bydlet cca 100 osob.
Ze zdroje, který je umístěný na pozemku p.p.č. 279/8 v k.ú. Prostřední Staré Buky, je voda čerpána přes akumulační nádrž o objemu 12 m3 a automatickou čerpací stanici zásobním řadem do spotřebiště.
Zdrojem vody je vrtaná studna J-A umístěná v západní části lokality. Vrtaná studna je z roku 2011. Je cca 43 m hluboká, vystrojená do hloubky 2 m od terénu PVC výpažnicí Ø 254 mm, od 2 m do 43 m PVC výpažnicí Ø 219 mm. Její zhlaví je umístěno v betonové manipulační šachtě, ve které je instalována i akumulační nádrž o objemu 12 m3 a automatická tlaková stanice.
Vydatnost zdroje je dle provedeného HG-průzkumu cca 1,0 l/s. Kvalita vody vyhovuje požadavkům platné legislativy. Hygienické zabezpečení vody je prováděno dávkováním chlornanu sodného do akumulační nádrže v závislosti na chodu čerpadla ve vrtu.
Vodovodní rozvod v lokalitě je vybudován jako větevná síť. Vodovodní řady v zástavbové lokalitě jsou z tlakového plastového potrubí: z PVC trubek Ø 90 délky 283,0 m a z PE trubek Ø 63 celkové délky 186,7 m. Délka vodovodních řadů je tedy celkem 469,7 m.
Zásobované území je tvořeno jedním tlakovým pásmem, které je dáno funkcí automatické tlakové stanice – regulační tlak je nastaven na hodnotu 0,50 MPa.
 
Lokalita u obecního úřadu:
Pro několik objektů v okolí budovy obecního úřadu je postupně budovaný vodovodní rozvod se zdrojem - studnou na pozemku p.p.č.52/1 v k.ú. Prostřední Staré Buky. Protože je zdroj ve špatném technickém stav a vydatností a kvalitou vody neodpovídá potřebám je nyní připravován zdroj nový. V rámci hydrogeologického průzkumu byl v říjnu roku 2018 na pozemku p.p.č.50 v k.ú. Prostřední Staré Buky vyvrtán průzkumný vrt SBO-1. Po ověření jeho vydatnosti a kvality vody bylo rozhodnuto, že může být využitý jako nový zdroj pitné vody pro lokální vodovod  v okolí budovy obecního úřadu.
V současnosti je připravována stavební akce, v rámci které bude provedena manipulační šachta nad zhlavím vrtu včetně úpravy okolního terénu a bude položeno trubní propojení nového zdroje se stávajícím vodovodním rozvodem ve stávající automatické tlakové stanici umístěné v suterénu objektu č.p.50. Postupně bude vodovodní rozvod prodloužený i k několika stavebním parcelám nad budovou obecního úřadu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhujeme připojení Starých Buků na vodovod v Pilníkově. Rozvodná vodovodní síť bude tvořena polyethylenovým potrubím o DN 100 a DN 80 a celkové délce cca 2,5 km. Voda bude do spotřebiště vedena gravitačně z vodojemu Pilníkov - nový 2x150m3 (420,00/417,50 m n.m.). Stávající vodojem ZD bude ve funkci vodojemu za spotřebištěm. Na k.ú. Prostřední Staré Buky bude někde na úrovni kostela sv. Anny a obecní úřadu osazena ATS.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení budou využívány domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. V případě místní havárie bude zajištěn dovoz vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Staré Buky - - - 45 60 500 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prostřední Staré Buky - - - 45 60 500 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 37,67 37,67 37,67 37,67
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 23,57 23,57 23,57 23,57
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V lokalitě pro 25 RD v Prostředních Starých Bukách byla vybudována oddílná splašková kanalizace, kterou jsou splaškové odpadní vody z napojených objektů odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod. Celková délka vybudované kanalizace v lokalitě je cca 585,7 m. Bylo použito PVC potrubí DN 200.
ČOV EKOL-15 byla postavena v roce 2011 a v prosinci 2011 byla uvedena do provozu.  Čistírna má kapacitu 15,0 m3/den a 6,0 kg BSK5/den, 100 EO. Skládá se z plastové nádrže, která je rozdělená na prostor primární sedimentace, prostor uskladňovací, prostor biologického čištění s rotačním biokontaktorem a prostor dosazovací.  Odtok z ČOV je z PVC potrubí DN 150 délky 131,0 m a je zaústěn do Starobuckého potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V souladu s územním plánem je navržena oddílná splašková kanalizace s délkou kanalizační sítě cca 2,0 km v profilech DN250. Napojení kanalizace bude na plánovanou ČOV Dolní Staré Buky. Po vybudování veřejné kanalizace v rozsahu obce bude možné přepojit i kanalizaci v lokalitě 25 RD.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prostřední Staré Buky 7 747,0 9 400,0 17 147,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prostřední Staré Buky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva