Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hertvíkovice - CZ052.3610.5214.096784 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mladé Buky

Číslo obce PRVKUK 96784
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.096784
Kód obce 579548
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.096784.01 Hertvíkovice 09678 96784

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Hertvíkovice (450 - 510 m n.m.) je místní část obce Mladé Buky. Je to sídlo s velmi roztroušenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků o přibližně polovinu přesahuje počet trvale bydlících obyvatel. Obec se nachází na území převážně středního rizika výskytu radonu.Obcí protéká Luční potok (lososové vody) a Žabí potok (lososové vody). Katastrální území zasahuje do ochranného pásma KRNAP.

 

Podklady:

Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Informace obce Mladé Buky

Informace od provozovatele

 

 

 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hertvíkovice Trvale bydlící - - - 141 149 150 160
Přechodně bydlící - - - 187 187 187 187
Celkem - - - 328 336 337 347

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mladé Buky 2233 2242 2215 2257 2264 2276 2284 2265 2288 2329 2308 2313 2274 2315

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hertvíkovice - - - 141 149 150 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 48 49 50 51
Maximální potřeba vody m3/den - - - 72 74 75 77
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 48,18 49,20 50,23 51,25
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,65 29,26 29,87 30,48
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,90 18,28 18,66 19,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,75 10,98 11,21 11,44
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,52 19,94 20,35 20,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Hertvíkovice je veřejný vodovod. V roce 2005 bylo dokončeno zásobování pitnou vodou pro celou obec, která je zásobována vodovodními řady PVC 90 a Pe 63. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
Zdrojem pitné vody je prameniště Modré kameny (6-12l/s), ze kterého je vododovodním přivaděčem L175 dopravována pitná voda do vodovodní sítě v Mladých Bukách, kde je pod vodojemem U Hřbitova (2x25 m3, 526,01/524,0 m.n.m.) napojen přivaděč směřující kolem hotelu Grund Resort do Hertvíkovic. Na každé ze 2 vodovodních větvích v obci řadu PVC 90 jsou pro snížení tlaku v dolní části obce vybudovány redukční šachty.
  
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovod budou připojovány nové lokality rozšířením stávající vododovní sítě a bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Hertvíkovice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Svoboda nad Úpou nebo Trutnov.
Dále mohou být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hertvíkovice - - - 128 136 137 147

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hertvíkovice - - - 128 136 137 147

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,46 9,46 9,46 9,46
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 10,11 10,11 10,12 10,12
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Hertvíkovice má vybudovaný systém veřejné kanalizace. V roce 2015 bylo dokončeno odkanalizování pro celou obec. Byla zde vybudována tlaková kanalizace Pe 63,75, 90, s domovními čerpacími šachtami u jednotlivých domů, centrální čerpací stanice, která výtlakem PE 90 přečerpává odpadní vody do sítě v obci Mladé Buky a ty jsou následně odváděny do centrální ČOV v Bohuslavicích.
 
Odpadní vody ze zbývajících částí obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z Hertvíkovic odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Hertvíkovického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Hertvíkovice se předpokládá, že se v budoucnu budou napojovat nové lokality rozšířením stávající stokové sítě.  
 
Likvidace odpadních vod z okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hertvíkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hertvíkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva